Tiêu chuẩn thiết kế cầu 11823 - 2017

TCVN 11823 : 2017 được biên son trên cơ stham kho Tiêu chun thiết kế cu theo hsti trng và sc kháng ca AASHTO (AASHTO, LRFD Bridge Design Specification). 
Tiêu chun này là mt Phn thuc Btiêu chun Thiết kế cu đường b, bao gm 12 Phn nhưsau:


- TCVN 11823-1:2017 Thi
ết kế cu đường b- Phn 1: Yêu cu chung
- TCVN 11823-2:2017 Thi
ết kế cu đường b- Phn 2: Tng thđặc đim vtrí
- TCVN 11823-3:2017 Thi
ết kế cu đường b- Phn 3: Ti trng và Hsti trng
- TCVN 11823-4:2017 Thi
ết kế cu đường b- Phn 4: Phân tích và Đánh giá kết cu
- TCVN 11823-5:2017 Thi
ết kế cu đường b- Phn 5: Kết cu bê tông
- TCVN 11823-6:2017 Thi
ết kế cu đường b- Phn 6: Kết cu thép
[ads-post]
- TCVN 11823-9:2017 Thi
ết kế cu đường b- Phn 9: Mt cu và Hmt cu
- TCVN 11823-10:2017 Thi
ết kế cu đường b- Phn 10: Nn móng
- TCVN 11823-11:2017 Thi
ết kế cu đường b- Phn 11: M, Trvà Tường chn
- TCVN 11823-12:2017 Thi
ết kế cu đường b- Phn 12: Kết cu vùi và Áo hm
- TCVN 11823-13:2017 Thi
ết kế cu đường b- Phn 13: Lan can
- TCVN 11823-14:2017 Thi
ết kế cu đường b- Phn 14: Khe co giãn và Gi cu .
Tiêu chu
n kthut thi công tương thích vi Btiêu chun này là Tiêu chun kthut thi
công c
u AASHTO LRFD (AASHTO LRFD Bridge construction Specifications)TCVN 11823 : 2017 do BGiao thông vn ti tchc biên son, BGiao thông vn ti đềngh, Tng cc Tiêu chun Đo lường Cht lượng thm định, BKhoa hc và Công nghcông b.

Kết quả hình ảnh cho tcvn 11823