Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11823-2017 Thiết kế cầu đường bộ Phần 12 Kết cấu vùi và áo hầm

Thiết kế cầu đường bộ - Phần 12: Kết cấu vùi và áo hầm

Highway Bridge Design Specification - Part 12: Buried Structures and Tunnel Liners

1 PHẠM VI ÁP DỤNG
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu thiết kế kết cấu vùi như các loại cống và bản thép làm
áo hầm (vách hầm), dùng để chống đỡ khi đào hầm trong đất.
Hệ thống kết cấu vùi được đề cập trong tiêu chuẩn này là: cống ống kim loại, kết cấu bản
mỏng, kết cấu bản mỏng có khẩu độ lớn, kết cấu hộp bản mỏng, ống bê tông cốt thép, vòm
bê tông cốt thép đúc tại chỗ và đúc sẵn, kết cấu hộp và e líp, ống cống bằng nhựa dẻo nóng.
Loại bản áo hầm (vách hầm) được xem xét là các pa nen thép uốn nguội.
2 TÀI LIỆU VIỆN DẪN
Các tài liệu dưới đấy là rất cần thiết đối với việc áp dụng tiêu chuẩn này. Các tài liệu viện
dẫn được trích dẫn từ những vị trí thích hợp trong văn bản tiêu chuẩn và các ấn phẩm được
liệt kê dưới đây. Đối với các tài liệu có đề ngày tháng, những sửa đổi bổ xung sau ngày xuất
bản chỉ được áp dụng cho bộ Tiêu chuẩn này khi bộ Tiêu chuẩn này được sửa đổi, bổ xung.
Đối với các tiêu chuẩn không đề ngày tháng thì dùng phiên bản mới nhất.
- TCVN 2737:1995 Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kế
- TCVN 4954:05 Đường ô tô- Yêu cầu thiết kế
- TCVN 5408:2007 Lớp phủ kẽm nhúng nóng trên bề mặt sản phẩm gang và thép- Yêu
cầu kỹ thuật và phương pháp thử
- TCVN 1651: 2008 – Thép cốt bê tông và lưới thép hàn
- TCVN 5664:2009 – Tiêu chuẩn quốc gia, Phân cấp kỹ thuật đường thủy nội địa
- TCVN 9386:2012- Thiết kế công trình chịu động đất
- TCVN 9392:2012- Thép cốt bê tông- Hàn hồ quang
- TCVN 9393: 2012- Cọc- Phương pháp thử nghiệm hiện trường bằng tải trọng tĩnh ép
dọc trục
- TCVN 10307:2014- Kết cấu cầu thép – Yêu cầu kỹ thuật chung về chế tạo, lắp rấp và
nghiệm thuTCVN 11823 - 12:2017
9
- TCVN 10309:2014- Hàn cầu thép - Quy định kỹ thuật
[ads-post]
- AASHTO LRFD Bridge Construction Specifications (Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công cầu
AASHTO)
- AASHTO M 36 - Standard Specification for Corrugated Steel Pipe, Metallic-Coated,
for Sewers and Drains (Tiêu chuẩn ống cống bằng thép mạ gợn sóng dùng cho công
trình thoát nước)
- AASHTO T 99 - Standard Method of Test for Moisture-Density Relations of Soils
Using a 2.5-kg (5.5-lb) Rammer and a 305-mm (12-in.) Drop (Tiêu chuẩn phương
pháp thí nghiệm xác định quan hệ giữa độ ẩm - tỷ trọng đất bằng búa nặng 2,5Kg rơi
từ độ cao 305 mm)
- AASHTO M 145 - Standard Specification for Classification of Soils and Soil-Aggregate
Mixtures for Highway Construction Purposes (Tiêu chuẩn phân loại đất và chộn cấp
phối đất trong xây dựng đường bộ)
- AASHTO M167M- Standard specification for corrugated steel structural plate, zinc
coated, for field-bolted pipe, pipe-arches, and Arches (Tiêu chuẩn kết cấu bản mỏng
các dạng ống, vòm cung tròn, và vòm bằng thép mạ gợn sóng lắp nối bu lông tại hiện
trường)
- AASHTO M170M - Standard Specification for Reinforced Concrete Culvert (Tiêu
chuẩn cống bê tông cốt thép)
- AASHTO M 219 Standard Specification for Corrugated Aluminum Alloy Structural
Plate for Field-Bolted Pipe, Pipe-Arches, and Arches (Tiêu chuẩn kết cấu bản mỏng
dạng ống, vòm cung tròn và vòm bằng nhôm gợn sóng lắp nối bu lông tại hiện
trường)
- AASHTO M 304 - Standard Specification for Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Profile Wall
Drain Pipe and Fittings Based on Controlled Inside Diameter. (Tiêu chuẩn ống cống
có vách định dạng và chi tiết nối kiểm soát theo đường kính trong bằng nhựa tổng
hợp)
- ASTM C507 - Standard Specification for Reinforced Concrete Elliptical Culvert, Storm
Drain, and Sewer Pipe (Tiêu chuẩn ống cống thoát nước bê tông cốt thép dạng enlip)
- ASTM D3350 - Standard Specification for Polyethylene Plastics Pipe and Fittings
Materials. (Tiêu chuẩn ống cống và chi tiết nối bằng nhựa dẻo)
- ASTM D1784 - Standard Specification for Rigid Poly(Vinyl Chloride) (PVC)
Compounds and Chlorinated Poly(Vinyl Chloride) (CPVC) Compounds (Tiêu chuẩn
thành phần hợp chất nhựa PVC và CPVC)
- ASTM F894 - Standard Specification for Polyethylene (PE) Large Diameter Profile
Wall Sewer and Drain Pipe (Tiêu chuẩn ống cống có vách định dạng đường kính lớn
bằng nhựa )
- ASTM D3966 Standard Test Methods for Deep Foundations Under Lateral Load (Tiêu
chuẩn phương pháp thí nghiệm móng sâu chịu tải trọng ngang)
- ASTM D5818 Standard Practice for Exposure and Retrieval of Samples to Evaluate
Installation Damage of Geosynthetics (Tiêu chuẩn thực hành phương pháp rải và thu
hồi để đánh giá sự hư hỏng do thi công vải địa kỹ thuật)
- ASTM D 5261 Standard Test Method for Measuring Mass per Unit Area of Geotextile
(Tiêu chuẩn phương pháp thí nghiệm để đo trọng lượng trên một đơn vị diện tích của
vải địa kỹ thuật
- ENV ISO 13438: Geotextiles And Geotextile-related Products - Screening Test
Method For Determining The Resistance To Oxidation ( Phương pháp thí nghiệm xác
định sức kháng chịu o xi hóa của vải địa kỹ thuật)
ĐỌC TIẾP HOẶC TẢI VỀ

Bình luận

0 Nhận xét