Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11823-2017 Thiết kế cầu đường bộ Phần 13 Lan can

Thiết kế cầu đường bộ - Phần 13: Lan can

Highway Bridge Design Specification - Part 13: Railings

1 PHẠM VI ÁP DỤNG
Tiêu chuẩn này dùng để thiết kế lan can của các cầu đường bộ xây dựng mới và các cầu
đường bộ cải tạo khi thấy thay thế lan can là cần thiết.
2 TÀI LIỆU VIỆN DẪN
Các tài liệu dưới đấy là rất cần thiết đối với việc áp dụng tiêu chuẩn này. Các tài liệu viện
dẫn được trích dẫn từ những vị trí thích hợp trong văn bản tiêu chuẩn và các ấn phẩm được
liệt kê dưới đây. Đối với các tài liệu có đề ngày tháng, những sửa đổi bổ xung sau ngày xuất
bản chỉ được áp dụng cho bộ Tiêu chuẩn này khi bộ Tiêu chuẩn này được sửa đổi, bổ xung.
Đối với các tiêu chuẩn không đề ngày tháng thì dùng phiên bản mới nhất.
- TCVN 2737:1995 Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kế
- TCVN 4954:05 Đường ô tô- Yêu cầu thiết kế
- TCVN 5408:2007 Lớp phủ kẽm nhúng nóng trên bề mặt sản phẩm gang và thép- Yêu
cầu kỹ thuật và phương pháp thử
- TCVN 1651: 2008 – Thép cốt bê tông và lưới thép hàn
- TCVN 5664:2009 – Tiêu chuẩn quốc gia, Phân cấp kỹ thuật đường thủy nội địa
- TCVN 9386:2012- Thiết kế công trình chịu động đất
- TCVN 9392:2012- Thép cốt bê tông- Hàn hồ quang
- TCVN 9393: 2012- Cọc- Phương pháp thử nghiệm hiện trường bằng tải trọng tĩnh ép
dọc trục[ads-post]
- TCVN 10307:2014- Kết cấu cầu thép – Yêu cầu kỹ thuật chung về chế tạo, lắp rấp và
nghiệm thu
- TCVN 10309:2014- Hàn cầu thép - Quy định kỹ thuật
- AASHTO LRFD Bridge Construction Specifications (Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công cầu
AASHTO)
- ASTM D3966 Standard Test Methods for Deep Foundations Under Lateral Load (Tiêu
chuẩn phương pháp thí nghiệm móng sâu chịu tải trọng ngang)TCVN 11823 - 13:2017
7
- ASTM D5818 Standard Practice for Exposure and Retrieval of Samples to Evaluate
Installation Damage of Geosynthetics (Tiêu chuẩn thực hành phương pháp rải và thu
hồi để đánh giá sự hư hỏng do thi công vải địa kỹ thuật)
- ASTM D 5261 Standard Test Method for Measuring Mass per Unit Area of Geotextile
(Tiêu chuẩn phương pháp thí nghiệm để đo trọng lượng trên một đơn vị diện tích của
vải địa kỹ thuật
- ENV ISO 13438: Geotextiles And Geotextile-related Products - Screening Test
Method For Determining The Resistance To Oxidation ( Phương pháp thí nghiệm xác
định sức kháng chịu o xi hóa của vải địa kỹ thuật)
4 YÊU CẦU CHUNG
Khi thiết kế cầu, phải xác định yêu cầu đảm bảo an toàn cho lan can cầu. Nên chọn loại hình
Lan can cầu sao cho đáp ứng đảm bảo an toàn đầy đủ và thiết thực. Phải xác định mức độ
ngăn chặn của lan can phù hợp với vị trí cầu.
Lan can phải được bố trí dọc theo các mép kết cấu để bảo vệ cho xe và người đi bộ. Các kết
cấu hộ lan khác có thể được dựng trên các cống có chiều dài như cầu.
Đường dùng cho người đi bộ có thể tách khỏi đường xe chạy kề bên bởi gờ bó vỉa, lan can
đường ô tô hoặc lan can dùng kết hợp như được chỉ ra trong Hình 1. Trên các đường cấp
cao nội đô tốc độ lớn, có bố trí đường người đi bộ, vùng đường đi bộ cần được tách ra khỏi
đường xe chạy kề bên bằng một lan can đường ô tô hoặc loại lan can có công năng kết hợp
Các lan can của cầu mới và phần gắn với phần hẫng mặt cầu phải đáp ứng các yêu cầu thử
nghiệm xe đâm để xác nhận là chúng đáp ứng các yêu cầu kết cấu và hình học của mức độ
ngăn chặn của lan can bằng sử dụng các tiêu chuẩn thử nghiệm quy định trong Điều 7.2.
5 VẬT LIỆU
Phải áp dụng các qui định của các Phần 5, Phần 6 bộ tiêu chuẩn này. đối với các vật liệu
được dùng trong hệ thống lan can, trừ khi có sự thay đổi khác qui định ở tiêu chuẩn này.
6 CÁC TRẠNG THÁI GIỚI HẠN VÀ CÁC HỆ SỐ SỨC KHÁNG
6.1 TRẠNG THÁI GIỚI HẠN CƯỜNG ĐỘ
Phải áp dụng các trạng thái giới hạn cường độ bằng cách dùng các tổ hợp tải trọng thích hợp
trong Bảng 3 Phần 3 bộ tiêu chuẩn này và các tải trọng được quy định tại tiêu chuẩn này.
Các hệ số sức kháng đối với cột và các bộ phận lan can phải dùng theo quy định trong các
Điều 5.4 Phần 5 bộ tiêu chuẩn này và Điều 5.4 Phần 6 bộ tiêu chuẩn này.
Các tải trọng thiết kế dùng cho lan can người đi bộ phải theo quy định trong Điều 8.2. Các tải
trọng thiết kế dùng cho lan can xe đạp phải theo quy định trong Điều 9.3. Các tải trọng của
người đi bộ hoặc xe đạp phải được đặt vào các lan can dùng kết hợp như được quy định
trong Điều 10.3. Các phần hẫng mặt cầu phải được thiết kế theo các tổ hợp tải trọng về
cường độ tương ứng được quy định trong Bảng 3 Phần 3 bộ tiêu chuẩn này
ĐỌC TIẾP HOẶC TẢI VỀ

Bình luận

0 Nhận xét