Tạo hệ toạ độ VN2000 trong Civil 3D phần 2 - Diễn đàn cầu đường

Phần 2: Tạo hệ tọa độ VN2000 cho từng tỉnh trong Civil 3D

Trong phần 1, chúng ta đã tạo được Datum VN2000 và khai bao độ dịch chuyển của Datum VN2000 với WGS84. Trong phần 2, chúng ta tiếp tục làm các bước tiếp theo để tạo hệ tọa độ ứng với kinh tuyến trục của từng tỉnh.

Tạo hệ toạ độ VN2000 trong Civil 3D phần 2 - Diễn đàn cầu đường

Bước 3: Tạo hệ tọa độ (Create Coordinate system)

– Click vào tab Map Setup, trong phần Coordinate System chọn Create:

Tạo hệ toạ độ VN2000 trong Civil 3D phần 2 - Diễn đàn cầu đường

(Hoặc dùng lệnh: MAPCSCREATE  –> Coordinatesystem)

– Trong bảng 1. Create coordinate system, tích chọn Create a Coordinate system definition và click vào Next để chuyển sang bảng tiếp theo:
Tạo hệ toạ độ VN2000 trong Civil 3D phần 2 - Diễn đàn cầu đường

– Tích chọn Start with a coordinate system và click vào Next để chuyển sang bảng tiếp theo:
Tạo hệ toạ độ VN2000 trong Civil 3D phần 2 - Diễn đàn cầu đường

– Trong bảng tiếp theo này, tích chọn Create a new coordinate sytem với kiểu là Projected để tạo một hệ tọa độ mới:

Tạo hệ toạ độ VN2000 trong Civil 3D phần 2 - Diễn đàn cầu đường

– Ở bảng 3a này, cần khai báo các thông tin về mã (Code), mô tả (Description), nguồn (Source) cho hệ tọa độ mới tạo ra. Lựa chọn đơn vị là Meter và thêm hệ tọa độ mới vào trong danh mục hệ của Vietnam (Available categories).

* Chọn tham chiếu (Referenced To) là Geodetic và chọn Datum là hệ VN2000-DATUM mà chúng ta đã tạo trước đó trong phần 1.
[ads-post]

Tạo hệ toạ độ VN2000 trong Civil 3D phần 2 - Diễn đàn cầu đường


* Đối với Civil 3D từ 2017 trở lên, trong phần chọn Datum, các bạn click Select để tìm đến hệ Vietnam2000. Ngoài ra, tất cả các bước khác làm hoàn toàn tương tự.
Tạo hệ toạ độ VN2000 trong Civil 3D phần 2 - Diễn đàn cầu đường

Click Next để chuyển sang bảng tiếp theo sau khi đã điền đủ các thông tin.

– Trong bảng 3b. Specify projection, chọn kiểu là Transverse Mercator, khai báo thông tin về kinh tuyến trục của tỉnh thành (Central meridian), khoảng dịch chuyển (False easting) = 500000, Tỷ lệ biến dạng chiều dài (Scale reduction) = 0.9999. Giá trị kinh tuyến trục cho từng tỉnh có thể lấy trong bảng tại Thông tư 973/2001/TT-TCĐC.
Ví dụ này lấy kinh tuyến trục cho Đà Nẵng là 107°45′ = 107.75°.
Tạo hệ toạ độ VN2000 trong Civil 3D phần 2 - Diễn đàn cầu đường

Bảng kinh tuyến trục từng tỉnh theo Thông tư 973/2001/TT-TCĐC

Tạo hệ toạ độ VN2000 trong Civil 3D phần 2 - Diễn đàn cầu đường
-Trong bảng 3c, chúng ta quan tâm đến giá trị giới hạn kinh tuyến, vĩ tuyến. Lãnh thổ Việt Nam nằm trong khoảng kinh tuyến (longitude) từ 102 đến 117 (tính cả các hải đảo) và nằm trọn trong phần bán cầu Bắc, nên giá trị vĩ độ (latitude) có thể điền min là 0 và max đến 90.

Tạo hệ toạ độ VN2000 trong Civil 3D phần 2 - Diễn đàn cầu đường

– Sau khi điền đủ thông số, click Next để chuyển sang bảng cuối là bảng 4, xem lại các giá trị đã được thiết lập cho hệ tọa độ mới. Click Finish để hoàn tất quá trình.

Tạo hệ toạ độ VN2000 trong Civil 3D phần 2 - Diễn đàn cầu đường

Bước 4: Tạo thêm các hệ tọa độ trong thư viện

Trong bước này, các bạn có thể sao chép một hệ tọa độ đã có sẵn trong thư viện để tạo ra một hệ tọa độ mới, ứng dụng để tạo thêm hệ tọa độ VN2000 cho các tỉnh thành khác.

– Click vào Library để mở thư viện hệ thống tọa độ:
Tạo hệ toạ độ VN2000 trong Civil 3D phần 2 - Diễn đàn cầu đường

– Tìm đến hệ tọa độ VN2000-DANANG vừa được tạo ở bước trên và tiến hành tạo bản sao (Duplicate):

Tạo hệ toạ độ VN2000 trong Civil 3D phần 2 - Diễn đàn cầu đường

– Chọn Bản sao VN2000-DANANG_1 vừa tạo ra và click vào Edit để chỉnh sửa thông số:

Tạo hệ toạ độ VN2000 trong Civil 3D phần 2 - Diễn đàn cầu đường

Đối với hệ VN2000 cho các địa phương khác thì chúng ta cần thay đổi lại mã (Code) cùng với mô tả (Description).
Tạo hệ toạ độ VN2000 trong Civil 3D phần 2 - Diễn đàn cầu đường

– Click vào bảng Projection để sửa lại giá trị kinh tuyến trục (Central meridian) ứng với địa phương đó, ví dụ Hà Nội = 105. Click Save để lưu lại là xong.
Tạo hệ toạ độ VN2000 trong Civil 3D phần 2 - Diễn đàn cầu đường

Bước 5: Gán hệ tọa độ cho bản vẽ

Trong Civil 3D, có nhiều cách để gán hệ tọa độ cho bản vẽ. Trong đó có một cách đơn giản để gán hệ tọa độ và kiểm tra cùng với ảnh Bing Map, các bạn có thể làm như sau:

– Click và  Assign trên thanh công cụ:
Tạo hệ toạ độ VN2000 trong Civil 3D phần 2 - Diễn đàn cầu đường

– Tìm hệ tọa độ cần dùng, có thể gõ vào ô tìm kiếm để tìm nhanh. Chọn hệ tọa độ mong muốn và click vào Assign để gán:

Tạo hệ toạ độ VN2000 trong Civil 3D phần 2 - Diễn đàn cầu đường

– Có thể kiểm tra tọa độ bằng cách dùng lệnh GEOMAP để tải ảnh vệ tinh từ Bing Map. Kiểm tra xem dữ liệu bản vẽ và ảnh có khớp nhau hay chưa:

Tạo hệ toạ độ VN2000 trong Civil 3D phần 2 - Diễn đàn cầu đường

Bình luận

0 Nhận xét