Tiếng Anh chuyên ngành: Thuật ngữ đấu thầu

Thuật ngữ đấu thầu (Glossary of Procurement Terms) tiếng Anh chuyên ngành cầu đường. Thuật ngữ kỹ thuật mô tả các hoạt động trong hồ sơ dự thầu. Thuật ngữ đấu thầu tiếng Anh được liệt kê theo thứ tự Alphabet:
Acceptance of bids
Acceptance by the competent person of the evaluated most responsive bid
Chấp thuận trúng thầu
Chấp thuận của người có thẩm quyền đối với hồ sơ dự thầu được đánh giá là đáp ứng cao nhất  
Adjustment of deviation
Addition or adjustment by procuring entity to correct omissions or redundant items in bids against requirements of bidding documents as well as correction of internal inconsistencies in different parts of bids.
Hiệu chỉnh sai lệch
Là việc bổ sung hoặc điều chỉnh những nội dung còn thiếu hoặc thừa trong hồ sơ dự thầu so với các yêu cầu của hồ sơ mời thầu cũng như bổ sung hoặc điều chỉnh những khác biệt giữa các phần của hồ sơ dự thầu và do bên mời thầu thực hiện.
Advance payments
Payments requested by the contractor prior to commencement of work under a contract
Tạm ứng thanh toán
Là việc thanh toán cho nhà thầu trước khi bắt đầu công việc được thoả thuận trong hợp đồng 
Advertisement
Refer to the requirements for advertising of procurement notices, invitations and other information in specified areas and publications
Quảng cáo
Là việc cung cấp các thông tin như thông báo đấu thầu, mời thầu… trên một số phương tiện thông tin đại chúng
After sales services
Services provided by the contractor after the supply/delivery of goods or completion of works, either under a warranty or in accordance with a contractual arrangement
Dịch vụ sau bán hàng
Các dịch vụ do nhà thầu thực hiện sau khi hoàn thành việc cung cấp hàng hóa, thi công công trình dưới hình thức bảo hành hoặc theo nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng
Alterative bids
A bid submitted by a bidder as an alternative bid or offer along with the main bid. Alternative bids are frequently in response to a requirement specified in the bid documents. Sometimes, bidders submit alternative bids voluntarily
HSDT thay thế
Là HSDT do nhà thầu nộp  kèm theo HSDT chính. HSDT thay thế được nộp theo yêu cầu của HSMT. Đôi khi nhà thầu nộp HSDT thay thế một cách tự nguyện
Applicable law
The law specified in the contract conditions as the law which would govern the rights, obligations and duties of the parties to the contract.
Luật áp dụng
Là luật nêu trong các điều kiện của hợp đồng có vai trò quyết định về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên tham gia hợp đồng
Arbitration
The process of bringing an impartial third party into a dispute to render a binding, legally enforceable decision. Arbitration is usually subject to specific laws which vary according to state and country.
Trọng tài
Là việc thông qua bên thứ ba làm trung gian để giải quyết tranh chấp bằng các quyết định có tính khách quan và hiệu lực pháp lý
Arithmetical errors
Errors arising from miscalculation which can be corrected without changing  the substance of the bid.
Lỗi số học
Là lỗi do tính toán nhầm có thể được sửa song không được thay đổi bản chất của HSDT 
Award of contract
Notification to a bidder of acceptance of his/her bid
Trao hợp đồng
Là việc thông báo kết quả đấu thầu cho nhà thầu trúng thầu biết
B
Bid security
The form under a deposit, a bond or bank guarantee provided by a bidder to ensure responsibility of the bidder within a specified duration according to the bidding document
Bảo đảm dự thầu
Là việc nhà thầu thực hiện một trong các biện pháp như đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh để đảm bảo trách nhiệm dự thầu của nhà thầu với một thời gian xác định theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu 
Bid capacity            The technical and financial capacity of a bidder to make credible offer for performing the required work to the prescribed standards and within the proposed contract period Khả năng đấu thầu         Là khả năng kỹ thuật và tài chính của nhà thầu tham gia đấu thầu thực hiện gói thầu theo yêu cầu của HSMT và trong thời hạn theo quy định 
Bid closing            The deadline to finish the submission of bids which is specified in the bidding documents Đóng thầu         Là thời điểm kết thúc việc nộp hồ sơ dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu 
Bid currency            The currency or currencies in which the bidder has dominated the bid price. Đồng tiền dự thầu         Là đồng tiền mà nhà thầu sử dụng trong HSDT của mình
Bid discounts            An allowance or deduction offered by a bidder in  his priceGiảm giá dự thầu         Là việc nhà thầu giảm một phần giá trong giá dự thầu của mình  
Bid evaluation            A process for examinating, analyzing and assessing the bids to determine the successful bidderĐánh giá hồ sơ dự thầu         Là quá trình bên mời thầu phân tích, đánh giá xếp hạng các hồ sơ dự thầu để lựa chọn nhà thầu trúng thầu 
Bid evaluation report            A report prepared to record the results of bid evaluationBáo cáo xét thầu         Là văn bản báo cáo về kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu 
Bid form            The formal letter of the bidder, made in a prescribed format, to undertake and execute the obligations or works required under the proposed contract, if award. Mẫu đơn dự thầu         Là văn thư tham dự thầu chính thức của nhà thầu cam kết thực hiện các nghĩa vụ hoặc công việc theo yêu cầu trong dự thảo hợp đồng nếu được trao thầu
Bid invitation letter            A letter/notification giving brief details of the project and requesting prospective bidder to participate the bidding process Thư mời thầu         Thư/thông báo bao gồm các nội dung tóm tắt của dự án và đề nghị các nhà thầu tiềm năng tham dự thầu
Bid opening            The time for opening of bids was specified in bidding documentsMở thầu         Là thời điểm mở HSDT được quy định trong HSMT 
Bid prices            The price offered by bidders in their bids after deduction of discount (if any)Giá dự thầu         Là giá do nhà thầu ghi trong HSDT sau khi đã trừ phần giảm giá (nếu có) bao gồm các chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu 
Bid submission            Formal tendering or delivering of the bid by a bidder to the place and time designated in the bidding documents by the procuring entity Nộp thầu         Là việc nhà thầu nộp HSDT tại địa điểm và thời gian nêu trong HSMT do bên mời thầu quy định
Bids            Document prepared by bidders in accordance with requirements of the bidding documents Hồ sơ dự thầu          Là các tài liệu do các nhà thầu lập theo yêu cầu của HSMT
Bid validity            A period of time after the date of bid opening, specified in the instructions to bidders, for which bids must be valid.Hiệu lực của hồ sơ dự thầu         Là thời hạn HSDT có giá trị kể từ ngày mở thầu theo quy định trong phần chỉ dẫn nhà thầu 
Bidding documents            All documents prepared by procuring entity which specify requirements for a bidding package and serve as basis for bidders to prepare their bids and for procuring entity to evaluate bids. Hồ sơ mời thầu         Là toàn bộ tài liệu do bên mời thầu lập, bao gồm các yêu cầu cho một gói thầu được dùng làm căn cứ để nhà thầu chuẩn bị HSDT và bên mời thầu đánh giá HSDT
Bidder            A individual or entity who participate in the procurement proceedings Nhà thầu         Là cá nhân hoặc tổ chức tham gia quá trình mua sắm 
Bill of quantities            An attachment to the bidding documents intended to provide sufficient information on the quantities of works to be performed to enable bids to be prepared efficiently and accurately Bản tiên lượng         Là tài liệu đính kèm HSMT nhằm cung cấp đầy đủ các thông tin về khối lượng của công trình cần được thực hiện để nhà thầu chuẩn bị HSDT đầy đủ và chính xác
C
Ceilings for direct procurement            Monetary limits permitting for application of direct procurement formHạn mức được chỉ định thầu         Giới hạn mức tiền cho phép được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu 
Civil works            The works related to construction and installation of equipment for projects or project componentsXây lắp công trình          Là những công việc thuộc quá trình xây dựng và lắp đặt thiết bị các công trình, hạng mục công trình 
CIF            A term of international trade and banking, denoting “cost, insurance and freight” for shippingGiá nhập khẩu         Là thuật ngữ thương mại và ngân hàng quốc tế được hiểu là “chi phí, bảo hiểm và cước phí” trong cung ứng  hàng hóa 
Clarification of bids            The explanations of the bidders relating to their bids as requested by the procuring entity provided that any change on substance of bids as well as bid price are not permissible Làm rõ hồ sơ dự thầu         Là việc giải thích của nhà thầu về HSDT của mình theo yêu cầu của bên mời thầu với điều kiện không được làm thay đổi bản chất của HSDT cũng như giá dự thầu 
Competent person            The head of a government organization, government agency or SOE, or person authorized to act on its behalf who are responsible for approving the project and bidding resultsNgười có thẩm quyền         Là người đứng đầu hoặc người đại diện theo ủy quyền của tổ chức, cơ quan nhà nước hoặc các doanh nghiệp có thẩm quyền quyết định dự án và kết quả lựa chọn nhà thầu 
Completion date             The date specified in the bidding documents or the contract by which performance of the contract must be completed Ngày hoàn thành         Là ngày được quy định trong HSMT mà nhà thầu phải thực hiện xong hợp đồng 
Consulting service             An activity to provide procuring entity with professional knowledge and experiences required for decision taking during project preparation and implementation Dịch vụ tư vấn         Là hoạt động của các chuyên gia nhằm đáp ứng các yêu cầu về kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn phục vụ cho quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án 
Contract            The promises, duties and obligations of parties concluded to create a binding legal relationship  Hợp đồng         Là các cam kết, nghĩa vụ và trách nhiệm được các bên nhất trí làm cơ sở pháp lý ràng buộc giữa các bên
Contract finalization            The process of negotiation with successful bidders to finalize all details of the contract before signing Hoàn thiện hợp đồng         Là quá trình tiếp tục thương thảo hoàn chỉnh nội dung chi tiết của hợp đồng với nhà thầu trúng thầu trước khi ký
Contract price            The price agreed by procuring entity and the successful bidder after contract finalization in accordance with award resultsGiá hợp đồng         Là giá được bên mời thầu và nhà thầu trúng thầu thỏa thuận sau khi thương thảo hoàn thiện hợp đồng và phù hợp với kết quả trúng thầu 
Contract standard            The agreed quality or standard to which supply or performance against a contract shall conform. The standard may be in the form of description, drawings, specifications, samples, or any combination of these Quy chuẩn hợp đồng         Là các yêu cầu về chất lượng trong quá trình thực hiện hợp đồng phải tuân thủ. Quy chuẩn hợp đồng có thể dưới dạng mô tả, bản vẽ, đặc tính, mẫu mã hoặc tổ hợp các  yêu cầu trên
Conversion to a single currency            All prices are converted to a single currency (if bids quoted in various currencies) using the exchange rate specified in the bidding document for the purposes of comparison Quy đổi sang đồng tiền chung         Là việc chuyển đổi sang một đồng tiền chung (nếu HSDT chào theo nhiều đồng tiền) theo tỷ giá quy định trong HSMT để làm cơ sở so sánh các HSDT
Cost estimates            The result of an estimating procedure which derives the expected monetary cost of performing a stipulated task or acquiring an item Ước tính chi phí         Là việc ước tính thành tiền các khoản chi phí cần thiết để thực hiện một công việc cụ thể
Currencies of the bid            The currency or currencies specified in the bidding documents in which the bid price may be stated Đồng tiền dự thầu         Là đồng tiền quy định trong HSMT mà nhà thầu sẽ chào trong HSDT của mình
Currencies of payment            The currency or currencies in which the price is quoted by the successful bidder or specified in the bidding documents in which the contractor will be paid Đồng tiền thanh toán         Là đồng tiền do nhà thầu trúng thầu chào trong giá dự thầu hoặc đồng tiền được quy định trong HSMT để thanh toán cho nhà thầu 
D
Date of decision            The date on which the decision to ward the contract is made by the competent person Ngày trao thầu          Là ngày người có thẩm quyền quyết định nhà thầu trúng thầu
Detailed specifications            A document which clearly and accurately describes the essential requirements in detail for items, materials or services Đặc tính kỹ thuật chi tiết         Là tài liệu mô tả rõ ràng và chính xác các yêu cầu chủ yếu một cách chi tiết về các khoản mục, vật tư hoặc dịch vụ mà nhà thầu sẽ cung cấp 
Delivery point            A place specified in the contract document where delivery of goods is to be made by the contractor Điểm giao hàng         Là địa điểm quy định trong hợp đồng mà nhà thầu phải tuân thủ khi giao hàng
Deviation            A departure from the norm or specified requirements of bidding documents Sai lệch         Là sai khác so với quy cách hoặc yêu cầu của HSMT
Disbursement            Payment or withdrawal of funds for an expenditure under a projectGiải ngân         Là việc thanh toán hoặc rút tiền cho một khoản chi phí thuộc dự án
Discounts            An allowance or deduction granted by a seller to buyer of a specified sum or percentage from the selling price Giảm giá         Là việc bên bán giảm giá bán cho bên mua một khoản tiền hoặc theo tỷ lệ cụ thể 
Domestic preference            A scheme through which preference is given to domestic/local bidders in competition with international bidders. This is usually done by reducing the prices offered by domestic bidders or increasing the prices offered by international bidders by a specified percentage on the basis of a formula Ưu đãi nhà thầu trong nước         Là các hình thức hỗ trợ mà qua đó nhà thầu trong nước được ưu đãi so với nhà thầu nước ngoài. Việc ưu đãi thường được thực hiện bằng cách trừ vào giá dự thầu của nhà thầu trong nước hoặc cộng thêm vào giá dự thầu của nhà thầu nước ngoài theo một tỷ lê phần trăm hoặc trên cơ sở một công thức  
Drawings            Part of technical specifications for equipment, plant or works. Drawings are usually part of the contract conditions  Bản vẽ         Là phần đặc tính kỹ thuật đối với thiết bị, máy móc hoặc công trình. Các bản vẽ thường là một bộ phận của các điều kiện hợp đồng 
Duties and taxes            The charges imposed on the manufacture, supply or import of goods and servicesThuế         Là các khoản phí đánh vào quá trình sản xuất, cung ứng hoặc nhập khẩu hàng hóa hoặc dịch vụ
E
EligibilitySự hợp lệ, Tư cách hợp lệ         Sự hợp lệ, Tư cách hợp lệ là yêu cầu cơ bản đối với việc tham gia dự thầu của nhà thầu, của hàng hoá hoặc dịch vụ cung cấp cho gói thầu được nêu trong hồ sơ mời thầu trên cơ sở tuân thủ theo quy định của cơ quan tài trợ vốn, hoặc của tổ chức, cá nhân người cấp vốn
Eligible BiddersNhà thầu hợp lệ         Nhà thầu hợp lệ là nhà thầu có tư cách tham dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu. Đối với WB và ADB, nhà thầu hợp lệ là nhà thầu thuộc các nước là thành viên của các tổ chức này
Eligible Goods and ServicesHàng hoá và dịch vụ hợp lệ         Hàng hoá và dịch vụ hợp lệ là hàng hoá và dịch vụ có đủ tư cách được phép cung cấp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Đối với WB và ADB, hàng hoá và dịch vụ hợp lệ là hàng hoá và dịch vụ có xuất xứ thuộc các nứớc là thành viên của các tổ chức này
Elimination of BidsLoại bỏ hồ sơ dự thầu         Loại bỏ hồ sơ dự thầu là việc không xem xét tiếp hồ sơ dự thầu trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu. Việc loại bỏ hồ sơ dự thầu được căn cứ theo điều kiện cụ thể về loại bỏ hồ sơ dự thầu quy định trong hồ sơ mời thầu
EmployerNgười thuê, người đứng ra tuyển dụng          Trong đấu thầu đồng nghĩa với người mua, bên mời thầu, chủ đầu tư khi họ là người đứng ra tổ chức đấu thầu và ký hợp đồng với nhà thầu trúng thầu. Thuật ngữ này thường được sử dụng để chỉ bên mời thầu trong các mẫu hồ sơ mời thầu theo hướng dẫn của các tổ chức tài trợ quốc tế như WB, ADB
EngineerKỹ sư         Trong đấu thầu từ “Kỹ sư” được chỉ nhà tư vấn giám sát được chủ đầu tư thuê với chức danh là “kỹ sư” để thực hiện nhiệm vụ giám sát theo hợp đồng đã ký. Thuật ngữ này thường được sử dụng trong quy định của Điều kiện chung và Điều kiện cụ thể của hợp đồng đối với gói thầu xây lắp theo Hiệp Hội quốc tế các kỹ sư tư vấn (FIDIC) hoặc trong mẫu hồ sơ mời thầu các gói thầu xây lắp của các tổ chức tài trợ quốc tế như WB, ADB
EngineeringThiết kế
Engineering Procuring Costruction (EPC)Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị và xây lắp         Thuật ngữ này thường dùng để chỉ gói thầu tổng thầu EPC bao gồm toàn bộ các công việc thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị và xây lắp của một gói thầu do một nhà thầu thực hiện
Envelope            Single-envelope bidding                          Two-envelope biddingPhong bì, túi hồ sơĐấu thầu một túi hồ sơ         Là phương thức đấu thầu mà nhà thầu nộp đề xuất kỹ thuật và đề xuất về giá trong một túi hồ sơ.Đấu thầu hai túi hồ sơ         Là phương thức đấu thầu mà nhà thầu nộp đề xuất về kỹ thuật           và đề xuất về giá trong từng túi hồ sơ riêng biệt vào cùng một thời điểm
EntityThực thể, cơ quan, bộ phận  
Procuring EntityBên mời thầu         Bên mời thầu là chủ dự án, chủ đầu tư hoặc pháp nhân đại diện hợp pháp của chủ dự án, chủ đầu tư được giao trách nhiệm thực hiện công việc đấu thầu 
EquipmentThiết bị         Thiết bị là một loại hàng hoá, là đối tượng mua đối với đấu thầu mua sắm hàng hoá, là yêu cầu phải có đối với nhà thầu để thực hiện gói thầu xây lắp (Construction equipment) 
Equivalent SpecificationsĐặc tính kỹ thuật tương ứng         Thuật ngữ này thường được sử dụng trong hồ sơ mời thầu, khi yêu cầu đối với một loại thiết bị vật tư nào đó. Theo đó, yêu cầu về đặc tính kỹ thuật cụ thể hoặc tương ứng đối với một loại vật tư thiết bị khác 
Error correction Sửa lỗi         Sửa lỗi là việc sửa chữa những sai sót nhằm chuẩn xác hồ sơ dự thầu bao gồm lỗi số học, lỗi đánh máy, lỗi chính tả, lỗi nhầm đơn vị và do bên mời thầu thực hiện để làm căn cứ cho việc đánh giá 
escalation FactorsCác yếu tố tăng giá         Các yếu tố tăng giá được sử dụng trong hợp đồng điều chỉnh giá như lao động, vật tư, máy móc thiết bị
Escalation Formula (prise adjustment Formula)Công thức điều chỉnh giá         Công thức điều chỉnh giá là công thức tính toán theo các yếu tố tăng giá được nêu trong hồ sơ mời thầu đối với gói thầu thực hiện theo loại hợp đồng điều chỉnh giá (hay hợp đồng theo đơn giá) để làm căn cứ cho việc thanh toán đối với nhà thầu 
Estimate            Cost estimatesSự ước tính, dự toán         Dự toán chi phí 
Estimated prise for each packageGiá gói thầu         Giá gói thầu là giá được xác định cho từng gói thầu trong kế hoạch đấu thầu của dự án trên cơ sở trên tổng mức đầu tư hoặc tổng dự toán, dự toán được duyệt 
Evaluation of Bids (Bid Evaluation)Đánh giá hồ sơ dự thầu         Đánh giá hồ sơ dự thầu là quá trình bên mời thầu xem xét, phân tích, đánh giá xếp hạng các hồ sơ dự thầu để lựa chọn nhà thầu trúng thầu 
Evaluation CriteriaTiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu         Tiêu chuẩn đánh giá là những tiêu chí biểu hiện những yêu cầu của hồ sơ mời thầu về các mặt kỹ thuật, tài chính, thương mại và các yêu cầu khác tuỳ theo từng gói thầu dùng để làm căn cứ đánh giá hồ sơ dự thầu. Tiêu chuẩn đánh giá được nêu trong hồ sơ mời thầu 
Evaluation of Deviations (Adjustment of Deviations)Đánh giá hoặc hiệu chỉnh các sai lệch         Hiệu chỉnh các sai lệch là việc bổ sung hoặc điều chỉnh những nội dung còn thiếu hoặc thừa trong hồ sơ dự thầu so với yêu cầu của hồ sơ mời thầu cũng như bổ sung hoặc điều chỉnh những khác biệt giữa các phần của hồ sơ dự thầu và do bên mời thầu thực hiện 
Evaluation ReportBáo cáo đánh giá thầu         Báo cáo đánh giá thầu là báo cáo của bên mời thầu về quá trình tổ chức đấu thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu để trình người có thẩm quyền xem xét về kết quả đấu thầu 
Evaluated PriceGiá đánh giá         Giá đánh giá là giá dự thầu đã sửa lỗi và hiệu chỉnh các sai lệch (nếu có), được quy đổi về cùng mặt bằng (kỹ thuật, tài chính, thương mại và các nội dung khác) để là cơ sở so sách giữa các hồ sơ dự thầu 
Examination of BidsKiểm tra sơ bộ hồ sơ dự thầu         Kiểm tra sơ bộ hồ sơ dự thầu là việc xem xét về tính hợp lệ và sự đáp ứng cơ bản của hồ sơ dự thầu so với quy định của hồ sơ mời thầu. Kiểm tra sơ bộ hồ sơ dự thầu là một phần việc trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu 
Exchange RateTỷ giá hối đoái, tỷ giá quy đổi         Tỷ giá quy đổi là tỷ giá giữa các đồng tiền khác nhau dùng để quy đổi đồng tiền dự thầu của các nhà thầu về một loại tiền nhất định theo quy định của hồ sơ mời thầu để đánh giá và so sánh các hồ sơ dự thầu trong quá trình đánh giá thầu 
Executing AgencyCơ quan thực hiện         Trong đấu thầu, cơ quan thực hiện việc đấu thầu là bên mời thầu 
Expense for bidding participationChi phí dự thầu         Chi phí dự thầu là các khoản chi phí do nhà thầu khi tham dự thầu phải chịu, bao gồm việc đi lại để mua hồ sơ dự thầu, tiền mua hồ sơ dự thầu, chi phí thăm và nghiên cứu hiện trường, chi phí lập hồ sơ dự thầu, chi phí đi lại hoặc gửi nộp hồ sơ dự thầu 
Experience of BiddersKinh nghiệm của nhà thầu         Kinh nghiệm của nhà thầu là những việc nhà thầu đã từng thực hiện, nó là tiêu chí rất quan trọng trong đánh giá năng lực của nhà thầu. Kinh nghiệm của nhà thầu được biểu hiện trên nhiều mặt như kinh nghiệm về thiết kế, kinh nghiệm xây dựng, kinh nghiệm lắp đặt thiết bị, kinh nghiệm sản xuất và cung ứng hàng hoá…   
Experience recordHồ sơ kinh nghiệm         Hồ sơ kinh nghiệm là tài liệu yêu cầu nhà thầu khai báo trong hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu bao gồm số năm hoạt động của nhà thầu, danh sách các hợp đồng tương tự do nhà thầu đã thực hiện trong vòng 3 đến 5 năm qua (tuỳ theo yêu cầu của từng gói thầu) 
ExpertChuyên gia         Chuyên gia là người có kinh nghiệm, thành thạo trong một lĩnh vực chuyên môn nào đó. Trong lĩnh vực đấu thầu khái niệm này thường được chỉ các nhà tư vấn 
Export creditTín dụng xuất khẩu         Tín dụng xuất khẩu là loại tín dụng mà một chính phủ này cho một chính phủ khác vay để nhập hàng hoá của nước họ (nước cho vay). Đây là một trong những nguồn tài chính thường gặp được thể hiện trong kế hoạch đấu thầu 
Extension of Bid ValidityGia hạn hiệu lực của hồ sơ dự thầu         Gia hạn hiệu lực của hồ sơ dự thầu là việc kéo dài thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu do bên mời thầu yêu cầu và nhà thầu chấp nhận 
Ex shipGiao hàng tại mạn tàu         Thuật ngữ về mua bán hàng. Theo đó, người bán phải chịu mọi chi phí giao hàng gồm cả phí dỡ hàng từ tàu ra 
Ex worksGiao hàng tại xưởng         Thuật ngữ thương mại quốc tế (INCOTERM). Người bán chịu phí xếp hàng tại xưởng 
F
Fair Công bằng         Thuật ngữ “fair” trong đấu thầu được dùng để chỉ tính công bằng mà mục tiêu của công tác đấu thầu phải đạt được 
Fees for review of bidding resultsLệ phí thẩm định kết quả đấu thầu         Lệ phí thẩm định kết quả đấu thầu là khoản lệ phí do cơ quan thẩm định thu của bên mời thầu từ chi phí thực hiện dự án để chi phí cho việc thẩm định kết quả đấu thầu và nộp một phần vào ngân sách theo quy định 
FIDIC (tiếng Pháp viết tắt: Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils)Hiệp hội quốc tế các kỹ sư tư vấn         Hiệp hội quốc tế các kỹ sư tư vấn (FIDIC) thành lập năm 1913 với nhiệm vụ xúc tiến mối quan tâm về nghề nghiệp và trao đổi thông tin. FIDIC có xuất bản các loại sách về mẫu Điều kiện chung và Điều kiện cụ thể của các loại hợp đồng. Các loại mẫu này thường được sử dụng trong hồ sơ mời thầu các gói thầu đấu thầu quốc tế 
Final Payment CertificatePhiếu xác nhận thanh toán         Phiếu xác nhận thanh toán là phiếu do “Kỹ sư” (Tư vấn giám sát) xác nhận khối lượng do nhà thầu hoàn thành để chuyển cho chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu. Thuật ngữ này thường dùng để quy định thể thức thanh toán trong điều kiện chung của hợp đồng nêu trong Hồ sơ mời thầu 
Final StatementTờ khai hoàn thành công việc của nhà thầu          Tờ khai của nhà thầu về công việc đã hoàn thành để nộp cho Kỹ sư (Tư vấn giám sát) để làm cơ sở cho việc xác nhận thanh toán. Thuật ngữ này thường dùng trong điều kiện chung của hợp đồng được nêu trong hồ sơ mời thầu 
Financial DataSố liệu về tài chính         Số liệu về tài chính trong đấu thầu là những số liệu được quy định trong hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu yêu cầu nhà thầu khai báo để làm cơ sở đánh giá năng lực về tài chính của nhà thầu bao gồm: tổng tài sản, tài sản lưu động, lợi nhuận trước và sau thuế, doanh thu, danh mục các hợp đồng đang thực hiện dở dang, khả năng tín dụng của doanh nghiệp 
Financial StatementsBáo cáo tài chính 
Audited financial statements Báo cáo tài chính đã được kiểm toán         Báo cáo tài chính đã được kiểm toán là báo cáo tài chính do nhà thầu lập và được cơ quan kiểm toán xác nhận bao gồm các chỉ tiêu về tài chính của nhà thầu trong năm tài chính như tổng tài sản, các khoản thu chi, các khoản nộp … theo quy định. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của nhà thầu là một loại tài liệu thuộc hồ sơ dự thầu mà nhà thầu phải nộp để làm cơ sở cho việc đánh giá năng lực của nhà thầu 
Fixed-price contractHợp đồng trọn gói         Hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá cố định, áp dụng cho những gói thầu được xác định rõ về số lượng, khối lượng, yêu cầu về chất lượng và thời gian tại thời điểm ký hợp đồng 
FOB (Free on board)Giao hàng lên tàu         Giao hàng lên tàu (FOB) là thuật ngữ thương mại quốc tế được quy định trong INCONTERM chỉ hàng hoá do người bán giao hàng qua mạn tàu tại cảng bốc hàng. Theo đó, người bán chịu chi phí vận chuyển và bảo hiểm gồm cả phí xếp hàng xuống tàu. Thuật ngữ này thường dùng trong điều kiện hợp đồng của các gói thầu mua sắm hàng hoá qua nhập khẩu 
Force accountTự thực hiện         Tự thực hiện là một trong số các hình thức lựa chọn nhà thầu. Hình thức này được áp dụng trong trường hợp chủ dự án có đủ năng lực để trực tiếp thực hiện gói thầu thuộc dự án do mình quản lý 
Force majeureBất khả kháng         Bất khả kháng là các trường hợp xảy ra do thiên tai, chiến tranh, náo loạn hoặc các trường hợp không lường trước đột ngột xảy ra làm ảnh hưởng đến việc thực hiện một công việc nào đó. Trong đấu thầu, gặp trường hợp bất khả kháng thì được phép áp dụng hình thức chỉ định thầu. Trong hợp đồng, gặp trường hợp bất khả kháng không thực hiện được những điều khoản của hợp đồng thì được coi là không bị vi phạm hợp đồng 
FraudGian lận         Gian lận trong đấu thầu là việc trình bày sai sự thật để gây ảnh hưởng đến quá trình đấu thầu hoặc thực hiện hợp đồng gây thiệt hại cho chủ dự án, bao gồm các hành động cấu kết thông đồng giữa các nhà thầu dự thầu (trước hoặc sau khi nộp hồ sơ dự thầu) nhằm tạo nên giá thầu giả tạo ở mức không có tính cạnh tranh và làm cho chủ dự án mất các lợi ích của cạnh tranh tự do và rộng rãi 
Funding sourceNguồn vốn         Nguồn vốn là cơ sở chi tiền cho việc mua sắm. Trong hồ sơ mời thầu nguồn vốn phải được nêu rõ làm cơ sở cho nhà thầu quyết định việc tham dự thầu 
 G
General Condition of ContractĐiều kiện chung của hợp đồng         Điều kiện chung của hợp đồng là những điều khoản quy định chung về trách nhiệm thực hiện hợp đồng giữa bên mời thầu và nhà thầu trúng thầu thực hiện hợp đồng. Điều kiện chung của hợp đồng là một bộ phận của hồ sơ mời thầu và đồng thời là một phần của hợp đồng được ký kết giữa bên mời thầu và nhà thầu trúng thầu sau này 
GoodsHàng hoá         Hàng hoá là các loại máy móc, thiết bị (toàn bộ, đồng bộ hoặc thiết bị lẻ), nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hàng tiêu dùng (thành phẩm, bán thành phẩm). Trong đấu thầu, bản quyền sở hữu công nghiệp, bản quyền sở hữu công nghệ, các dịch vụ không phải là dịch vụ tư vấn được thực hiện theo quy trình mua sắm hàng hoá 
Guidelines for ProcurementHướng dẫn về đấu thầu         Hướng dẫn về đấu thầu là các tài liệu của các tổ chức tài trợ quốc tế như WB, ADB, JBIC quy định những vấn đề cơ bản trong đấu thầu và quy trình thực hiện đấu thầu tuyển chọn tư vấn, mua sắm hàng hoá và xây lắp 
H
Handbook for Users of Consulting servicesSổ tay hướng dẫn sử dụng tư vấn         Sổ tay hướng dẫn sử dụng tư vấn là cuốn sách do ADB xuất bản nhằm mục đích hướng dẫn chi tiết cho bên vay những vấn đề về sử dụng tư vấn và các thủ tục đấu thầu tuyển chọn tư vấn 
Handling cases encountered during bidding processXử lý tình huống trong đấu thầu         Xử lý tình huống trong đấu thầu là việc xử lý các trường hợp đặc biệt xảy ra trong quá trình đấu thầu được quy định thành một mục riêng trong văn bản pháp quy về đấu thầu 
Handling of violationsXử lý vi phạm.         Xử lý vi phạm là việc xử lý các vụ việc có liên quan đến vi phạm những quy định về đấu thầu 
M
Makes awardTrao thầu 
Management contractHợp đồng quản lý         Một thoả thuận theo đó một nhà đầu tư đảm nhận trách nhiệm đối với toàn bộ quá trình kinh doanh và bảo trì công trình cùng với thẩm quyền đưa ra quyết định quản lý. Phí thanh toán được xác định một phần dựa trên các dịch vụ được cung cấp (đối với HĐDV) và một phần dựa trên những hợp đồng đã thực hiện (như phân chia lợi nhuận) 
ManufacturerNhà sản xuất (chế tạo)         Cá nhân, tổ chức tạo ra các sản phẩm hàng hoá và có quyền quyết định về mọi mặt đối với sản phẩm hàng hoá đó. 
Manufacturer¢s AuthorizationUỷ quyền của nhà sản xuất         Sự trao quyền của nhà sản xuất cho cá nhân hoặc tổ chức phân phối hoặc quyết định một số nội dung nào đó đối với sản phẩm hàng hoá do mình sản xuất ra. 
Manufacturer¢s Authorization FormMẫu giấy Uỷ quyền của nhà sản xuất 
Mezzanine FinancingTài trợ tổng hợp         Một hỗn hợp các công cụ của nhà tài trợ, bao gồm vốn cổ phần, nợ thứ cấp, bảo lãnh hoàn toàn và tài trợ bắc cầu với quy mô thay đổi theo sự biến đổi trong rủi ro của dự án, như khi dự án hoàn thành giai đoạn XD chuyển sang giai đoạn kinh doanh… 
Multiplier effectTác động theo mô hình số nhân         Tác động của dự án đối với các khu vực khác trong nền kinh tế, đặc biệt là khu thu nhập của dự án đã thúc đẩy việc tận dụng mức công suất chưa sử dụng, tạo công việc và thu nhập mới cho các ngành liên quan. Nó có thể lớn hơn nhiều lần so với tác động ban đầu mà dự án tạo ra. 
N
National Competitive Bidding (NCB)Đấu thầu cạnh tranh trong nước        
National ShoppingMua sắm trong nước         Sử dụng trong chào hàng cạnh tranh 
Natural monopolyĐộc quyền tự nhiên         Một hoạt động kinh tế có thể đạt được hiệu quả cao nhất bởi sự duy nhất ngẫu nhiên của một nhà sản xuất 
Negotiable instrumentCông cụ chuyển đổi (từ hàng hoá ra tiền hay chứng khoán)         Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản hàng hoá (có hiệu lực khi có hoặc không có xác nhận) chuyển giao quyền sở hữu hợp pháp hàng hoá, tài sản cho người được chuyển nhượng 
NegotiationĐàm phán         Một trong những phương pháp mua sắm trong một số trường hợp nhất định khi việc quảng cáo chính thuức không khả thi hoặc không thực tế 
Net present valueGiá trị hiện tại ròng         Một ước tính về ròng tiền hay ròng giá trị sản xuất do dự án tạo ra, sau khi đã trừ đi các chi phí 
Net Price            Final price after all adjustments have been made gor all discounts and rebates  Giá thuần/ròng         (Giá cả cuối cùng sau khi đã hiệu chỉnh, khấu trừ và giảm giá)        
Network Analysis            Breaking down a complex (procurement) project into a series of activities, arranging these with precedence ordering, putting against of the activities the estimated completion time and depicting the sequence on a diagram to facilitate the indentification of inter-relationships and critical areas of  activity a delay in any one of which is likely to delay the implementation of the project. It is a technique of contract monitering and administration. Hệ thống phân tích
No Public AdvertisingKhông quảng cáo công khai 
No domestic PreferenceKhông ưu tiên cho nhà sản xuất trong nước 
No formal Bidding DocumentKhông cần có HSMT chính thức         Sử dụng trong chào hàng cạnh tranh 
No Public Opening of QuatationKhông mở thầu công khai đối với các bản chào hàng         Sử dụng trong chào hàng cạnh tranh 
Non-Responsive Bid            An offer (bid) by a supplier which does not conform to the essential riquirements of the tender of invitation to bid HSDT không phù hợp
Nominal Prices or Current pricesGiá danh nghĩa         Mức giá không được điều chỉnh bởi tác động của yếu tố lạm phát 
Non recourseKhông hoàn trả         Có ý nghĩa tương tự như hoàn trả một phần. Thường ngụ ý rằng người cho vay rất tin tưởng vào sự thành công của dự án 
Not Prejudice Participation by any Qualified BiddersKhông thiên vị đối với bất cứ một nhà thầu có đủ năng lực độ nào khi tham dự thầu  
Notice of solicitation of proposalsThông báo mời thầu 
O
Official Development Assistant (ODA)Hỗ trợ phát triển chính thức 
OEM            Original Equipment ManufacturerNhà sản xuất thiết bị chính hiệu         Nhà sản xuất thiết bị gốc 
Offer            A bid by a supplier in response to a tender invitation or a purchase enquiry. Also refers to an expression of  readiness by a supplier to enter a contract Chào hàng         Chào hàng của nhà sản xuất để đáp lại các thư mời thầu hoặc bày tỏ nguyện vọng được ký hợp đồng
Offeree            A person (a buyer) to whom a supply offer is made Bên mời thầu (mời chào hàng)
Offeror            A supplier who makes a bid for an offer in response to a purchase or a tender enquiry Nhà cung cấp
off – take agreementHợp đồng bao tiêu         HĐ về việc mua một lượng tối thiểu sản phẩm của dự án tại một mức giá định trước, thường được ký kết bởi các nhà bảo trợ dự án trên cơ sở nhận-hoặc- thanh toán        
Open tender            An invitation to bid open to all suppliers willing to submit offers Đấu thầu rộng rãi
Opening of Bids Mở thầu
Opening Time, Date, PlaceNgày, giờ và địa điểm mở thầu 
Operation and Maintaince Contract (O&M)HĐ vận hành và bảo trì         HĐ giữa chủ dự án và nhà thầu theo theo HĐ O&M về quản lý, kinh doanh, bảo trì và sửa chữa  
Operation and Maintainance (O&M) ContractorNhà thầu theo HĐ vận hành và bảo trì         Nhà thầu được chủ dự án thuê  để quản lý, kinh doanh, bảo trì và sửa chữa dự án trên cơ sở HĐ O&M, hợp đồng thuê nhượng và người kế nhiệm hay được chuyển nhượng quyền của họ  
Objectives of ProcurementMục tiêu mua sắm 
Opportunity costChi phí cơ hội 
Original PeriodThời hạn ban đầu         Các mốc thời gian ban đầu đã được ghi rõ trong HSMT 
P
PackageGói thầu 
Payment TermsĐiều kiện thanh toán         Bao gồm các điều kiện thanh toán cho hàng hoá, thiết bị trên cơ sở như: tiền đặt cọc; vận đơn tầu biển; theo thư tín dụng (LC); sau khi lắp đặt hay bảo lãnh của ngân hàng. Đối với công trình xây dựng theo vốn huy động; tạm ứng; theo tiến độ hàng tháng; khoản giữ lại để thanh toán nốt sau bảo hành; và các khoản tiền đặt cọc bảo lãnh thực hiện hợp đồng…        
Performance bondTrái phiếu thực hiện hợp đồng         Trái phiếu hay bảo lãnh do một ngân hàng cấp cho một nhà thầu để nộp cho chủ dự án (chủ đầu tư) bảo đảm đối với một phần giá xác định trong giá trị hợp đồng liên quan khi thực hiện HĐ đó 
Performance CriteriaCác tiêu chuẩn thực hiện (hoạt động) 
Performance SecurityBảo đảm thực hiện hợp đồng 
Performance Security FormMẫu Bảo đảm thực hiện hợp đồng 
Perception of fairnessNhận thức về sự công bằng 
Period of effectiveness of tendersThời gian có hiệu lực của HSDT 
Prebid meetingHội nghị tiền đấu thầu 
Prequalification of biddersSơ tuyển nhà thầu         Việc chọn ra các nhà thầu tiềm năng sau khi đã xem xét, đánh giá về khả năng tài chính, kỹ thuật, kinh nghiệm của các nhà thầu này. Cuối cùng là xác định được danh sách các nhà thầu đủ tiêu chuẩn tham gia dự thầu 
Prequalification ProceedingsQuá trình sơ tuyển 
Price DiscriminationSự phân biệt đối xử về giá cả         Các hình thức độc quyền về giá cả. Theo đó, một nhà độc quyền bán sản phẩm định ra các mức giá khác nhau cho các thị trường khác nhau hoặc cho các đối tượng người mua khác nhau. Có thể phụ thuộc vào mối quan hệ giữa người mua và người bán, số lượng hàng bán hoặc do chiến lược bán hàng hay các yếu tố khác 
Price Leadership            The lead taken by a company in setting a new price  level. In a market with few sellers usually the market leader takes the lead in establishing such a price level Giá dẫn đầu
Price Revision            A provision in a contract for prices of products (usually a piece of equipment to be fabricated) to be increase or decrease during the period of fabrication. Generally, the contracts incorporate a formula for such price adjustments. A civil construction contract usually links wage costs of unskilled works to any changes in a minimum wage Điều chỉnh giá
Price Revision Clause            A clause in contract allowing for adjustment in price Điều khoản điều chỉnh giá
Prime ContractorNhà thầu chính 
Private sector projects (BOO/BOT/ BOOTCác dự án khu vực tư nhân (BOO/BOT/ BOOT 
Procedures for soliciting tenders of appllications to prequalify Thủ tục mời thầu hoặc sơ tuyển
ProcurementMua sắm 
Procurement CycleChu trình (trình tự) mua sắm         Chu trình mua sắm bao gồm các khâu chính như: Lập KH; Thông báo sơ tuyển; Chuẩn bị HSMT; Sơ tuyển; Mời thầu; Nhận HSDT; Mở thầu; Xét thầu; Trình duyệt; Thẩm định; Phê duyệt và Thực hiện HĐ .. 
Procurement AspectsKhía cạnh mua sắm 
Procurement GuidelinesTài liệu hướng dẫn mua sắm 
Procurement PlanKế hoạch mua sắm 
Procurement MethodPhương thức mua sắm 
Procurement ProcedureThủ tục mua sắm 
Procurement SystemHệ thống mua sắm 
Procurement Lead TimeMua sắm theo  kỳ hạn 
Procuring AgencyChủ đầu tư 
Procuring EntityBên mời thầu 
Procurement of GoodsMua sắm hàng hoá
Procurement RegulationQuy chế mua sắm 
ProgressingQuá trình tiến hành 
Progress PaymentTiến hành thanh toán 
Prohibition of negotiations with suppliers or contractors Cấm thoả thuận với nhà thầu
Proposal conferenceHội nghị đề xuất 
Provision of solicitation documentsĐiều khoản về HSMT 
PPAHợp đồng mua bán điện 
Present ValueGiá trị hiện tại 
ProfitLợi nhuận 
ProjectDự án 
Project CycleChu trình Dự án         Chu trình dự án bao gồm các nội dung công việc chính theo từng chu kỳ là Xác đinh; Chuẩn bị; Thẩm định; Trình duyệt; Thực hiện và Đánh giá 
Project CompanyCty Dự án 
Project InformationThông tin dự án 
Project financeTài trợ dự án 
Project Management Unit (PMU)Ban QLDA 
Postqualification of BidderHậu tuyển         Nếu không có sơ tuyển thì Bên mời thầu sẽ đánh giá năng lực của các nhà thầu sau khi có kết quả đánh giá 
Publicity in ProcurementMua sắm công 
Public Procurement BodyHội đồng mua sắm công 
Public AnnouncementThông báo công khai
Public notice of Prucurement contract awards Công bố rộng rãi việc trao hợp đồng
Punch- listDanh mục các công việc cần hoàn tất 
Purchasing PowerSức mua 
Q
Qualification (n)i)     Phẩm chất, năng lực; ii) Khả năng chuyên môn, trình độ tiêu chuẩn chuyên môn 
Qualification Assurance (QA)Bảo đảm chất lượng sản phẩm
Qualification of BidderNăng lực nhà thầu (cung cấp hàng hoá, xây lắp) 
Qualification of Consultant (Proposer) Năng lực tư vấn 
Qualification Pay (QP)Sự trả lương theo sản phẩm 
Criteria of Qualification annd Capacity Tiêu chuẩn về trình độ và năng lực
Qualify (v)Đủ tư cách, khả năng, điều kiện 
Qualified (adj)Đủ tư cách, khả năng, điều kiện 
Qualified Scientist and Engineer (QSE) Kỹ sư và nhà khoa học có trình độ
Qualitative (adj)Định tính, chất lượng 
Quality (n)i)     Chất lượng, phẩm chất; ii) Hảo hạng, rất tốt, iii) Đặc tính, đức tính, iii) Đặc trưng 
Quality-Control Engineering (QCE)Kỹ thuật kiểm tra chất lượng 
Quality – Assurance Data System (QADS) Hệ thống dữ liệu bảo đảm chất lượng
Quality- and Cost – Based Selection (QCBS) Tuyển chọn tư vấn trên cơ sở chất lượng và chi phí
Quality – Based Selection (QBS) Tuyển chọn tư vấn trên cơ sở chất lượng
Prequalification of bidders Sơ tuyển nhà thầu
Application for PrequalificationĐơn xin dự sơ tuyển 
Prequalification of Joint VenturesSơ tuyển liên danh dự thầu 
Late Submission of Requests for Prequalification Nộp Hồ sơ sơ tuyển muộn
Failure to Use Prequalification Procedure Sử dụng sai quá trình sơ tuyển
Updating PrequalificationCập nhật thông tin sơ tuyển trong quá trình đánhgiá hồ sơ dự thầu 
Postqualification (n)Hậu tuyển (đánh giá lại năng lực nhà thầu sau khi xét thầu) 
Incomplete Information on QualificationThông tin không đầy đủ trong quá trình sơ tuyển 
Quantify (v)Xác định số lượng 
Quantity (n)Lượng, số lượng, khối lượng 
Quantity SurveyorNgười kiểm tra khối lượng thi công
Bill of Quantities Bảng tiên lượng (khối lượng) mời thầu
Partial QuantityKhối lượng hàng hoá (công việc) tối thiểu (so với tổng khối lượng yêu cầu trong hồ sơ mời thầu) mà Bên mời thầu chấp thuận cho các nhà thầu được chào thầu từ mức tối thiểu trở lên (hồ sơ dự thầu không bị coi là vi phạm và không bị loại) 
Quick Disbursement OperationsHoạt động rút vốn nhanh 
R
Rate (n)i)     Tỷ lệ, ii) Hạng, loại;  iii) Thuế địa ốc
Ranking of BiddersXếp hạng nhà thầu 
Exchange RateTỷ giá hối đoái 
Recommendations of ConsultantsCác khuyến nghị của tư vấn 
Recruitment of consultantTuyển chọn tư vấn 
Experience RecordHồ sơ kinh nghiệm (của nhà thầu) 
Rejection (n)Sự loại bỏ, bác bỏ, từ chối 
Rejection of All Bids and RebiddingHuỷ bỏ (bác bỏ) tất cả các hồ sơ dự thầu (đối với hàng háo và xây lắp) và tổ chức đấu thầu lại 
Rejection of All ProposalsHuỷ bỏ tất cả các hồ sơ dự thầu (đối với tuyển chọn tư vấn) 
Remuneration (n)Tiền thù lao, tiền trả công 
Breakdown of Proposed Rate of Remuneration Chi tiết phân bổ thu nhập của chuyên gia tư vấn
Breakdown of social ChargesChi tiết phân bổ chi phí xã hội 
Rent (n)Sự thuê mướn 
Rental (n)Số tiền thuê hoặc cho thuê 
Rentention MoneyTiền giữ lại (để bảo hành) 
 Requirement (n)i) Nhu cầu, yêu cầu; ii) Thủ tục, luật lệ 
The Requirement of only one Bid per BidderYêu cầu mỗi nhà thầu chỉ được nộp 1 đơn dự thầu
The Requirement of Quantity, Quality, Type, Size, AppearanceYêu cầu về số lượng, chất lượng, chủng loại, quy cách, mỹ thuật 
Unccertainly about RequirementsTình trạng không rõ ràng về các yêu cầu được nêu trong hồ sơ mời thầu (các điều khoản về thương mại, các đặc tính kỹ thuật, v.v.)
Request for Proposals (RFPHồ sơ mời thầu tuyển chọn tư vấn 
Incomplete Reading of Bids RecceivedĐọc không đầy đủ các thông tin và số liệu của các hồ sơ dự thầu tại buổi mở thầu 
Repeat OrdersĐặt hàng lại 
 Regulation on ProcurementQuy chế đấu thầu 
Responsibilities of Bidder (Consultant) Trách nhiệm của nhà thầu (tư vấn)
Responsibilities of the Borrower in Selection of ConsultantsTrách nhiệm của Bên vay trong việc lựa chọn tư vấn 
The Conditions for determining theResponsiveness of BidsCác điều kiện quy định sự phù hợp của hồ sơ dự thầu 
Results of the contractĐối tượng sản phẩm của hợp đồng 
Reserved Consultant ServiceCác dịch vụ tư vấn dành riêng 
Reserved ProcurementMua sắm hàng hoá và xây lắp dành riêng 
Retroactive FinancingTài trợ hồi tố
Review MissionsBan thẩm định, Đoàn kiểm tra 
S
Schedule (n)i) Kế hoạch làm việc, tiến độ thi công; ii) Bản liệt kê 
Delivery ScheduleTiến độ giao hàng 
Payment ScheduleTiến độ thanh toán 
Manning Schedule Biểu đồ bố trí nhân lực 
Delivery or Completion ScheduleTiến độ giao hàng hoặc tiến độ hoàn thành 
Price Schedule Mẫu biểu giá 
Scope of Negotiation Phạm vi đàm phán, thương thảo hoàn thiện hợp đồng 
Scope and Areas of ApplicationPhạm vi và đối tượng áp dụng 
Scope  of WorkPhạm vi công việc 
Security (ni) Sự an toàn, sự an ninh; ii) Vật bảo đảm, vật thế chấp; iii) Chứng khoán 
Bid of SecurityBảo đảm dự thầu 
Absence of SecurityThiếu bảo đảm dự thầu 
Performance SecurityBảo đảm thực hiện hợp đồng 
The Condition for Release of Bid Securities Điều kiện hoàn trả bảo đảm dự thầu
Selection of BiddersLựa chọn nhà thầu 
Selection under a Fixed BudgetTuyển chọn tư vấn theo một Ngân khố cố định 
Least-Cost SelectionTuyển chọn tư vấn có chi phí thấp nhất 
Selection Based on Consultants QualificationsTuyển chọn trên cơ sở năng lực của nhà tư vấn 
Single-Source SelectionTuyển chọn tư vấn theo một nguồn duy nhất 
Selection of Particular Type of Consultants Tuyển chọn chuyên gia tư vấn đặc biệt
Selection of Individual ConsultantsTuyển chọn chuyên gia tư vấn cá nhân 
Special Selection Proccedures Thủ tục tuyển chọn đặc biệt 
Serious HindrancesNhững trở ngại nghiêm trọng 
Serious ComplaintThắc mắc nghiêm trọng (chủ yếu là vấn đề không công bằng, không minh bạch trong đấu thầu) 
Settlement of Disputes Giải quyết tranh chấp 
Signature and SealKý tên và đóng dấu 
International ShoppingChào hàng cạnh tranh quốc tế 
Short listDanh sách ngắn 
Special Conditions of the ContractĐiều kiện cụ thể của hợp đồng 
Special Loan Administration MissionsBan quản lý đặc biệt đối với nguồn vốn vay (giúp chủ đầu tư giải quyết những vấn đề đặc biệt trong quá trình thực hiện dự án) 
Specimen Form of AgreementMẫu hiệp định 
Specimen Form of Performance BondMẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng 
Specimen Form of Bank GuaranteeMẫu bảo đảm của Ngân hàng 
Specimen Form of AgreementMẫu hiệp định 
Some Significant Factors in Bid EvaluationMột số nhân tố đáng lưu ý trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu 
Split (v)Chẻ, bửa, tách, chia rẽ 
 Split AwardsTách gói thầu ra nhiều hợp đồng để trao hợp đồng 
Late Submission of a Bid SecurityNộp bảo đảm dự thầu muộn 
 Insufficient Amount of Security Bảo đảm dự thầu không đủ giá trị theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu 
 Form of Bid SecurityMẫu bảo đảm dự thầu 
Amount of Security in Two-Envelope and Two-Stage Bidding Giá trị bảo đảm dự thầu đối với phương thức đấu thầu 2 túi hồ sơ và đấu thầu 2 giai đoạn 
Visit of Project SiteThăm hiện trường 
Proposed Site Organization Sơ đồ tổ chức hiện trường 
Source of Procurement Nguồn vốn cho đấu thầu 
Spare PartsPhụ tùng thay thế 
SubcontractingHợp đồng phụ 
SubconstractorsCác nhà thầu thầu phụ (xây dựng) 
Sub-borrowersNgười vay lại 
Specification (n)Chi tiết, đặc điểm, chỉ dẫn kỹ thuật 
Technical SpecificationsCác đặc tính kỹ thuật, các đặc điểm kỹ thuật, các chi tiết kỹ thuật, các chỉ dẫn kỹ thuật 
Restictive SpecificationsCác đặc tính kỹ thuật làm hạn chế sự tham dự thầu của các nhà thầu khác 
 Equivalent SpecificationsCác đặc tính kỹ thuật tương đương 
 Perfomance and Detailed Specifications Hiệu suất và các đặc tính kỹ thuật chi tiết
After-Sales ServiceDịch vụ sau bán hàng 
Staff SubstitutionThay thế nhân sự 
Submission (ni) Sự khuất phục, sự phục tùng, sự quy phục; ii) Sự đệ trình, bài biện hộ 
Submission of Supporting DocumentNộp tài liệu bổ sung vào hồ sơ dự thầu 
Lack of Supporting DocumentationThiếu tài liệu bổ sung 
Late Submission of BidsNộp hồ sơ dự thầu muộn 
Submission of ProposalNộp hồ sơ dự thầu (tuyển chọn tư vấn) 
 Submission of Bids (Bid Submission)Nộp hồ sơ dự thầu (cung cấp hàng hoá hoặc xây lắp) 
Submission of Minutes to the BankNộp biên bản mở thầu cho Ngân hàng 
Submission of Evaluation Report to the BankNộp báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu cho Ngân hàng 
Manner of Submission Cách thức nộp hồ sơ dự thầu 
Simultaneous SubmissionNộp hồ sơ dự thầu đồng thời (trường hợp Bên mời thầu yêu cầu nộp đồng thời hồ sơ dự thầu cho cả Bên mời thầu và cơ quan quản lý, nhưng ở 2 địa diểm khác nhau) 
Supply ContractHợp đồng cung cấp hàng hoá 
Supply -and- Install ContractHợp đồng cung cấp và lắp đặt hàng hoá 
T
Tax (n)Thuế 
Taxation (n)Hệ thống thuế, các thuế phải đóng 
Tax-deductibleCó thể được trừ vào thu nhập trước khi tính thuế phải đóng 
Tax-free (adj)Không phải đóng thuế, miễn thuế 
Tax returnBản khai thu nhập cá nhân dùng để tính tiền thuế phải đóng 
Local Duties and TaxCác chi phí trong nước và thuế 
Technical DeviationsCác sai lệch về kỹ thuật 
Limited Tendering (Biddinng)Đấu thầu hạn chế 
Time for Preparation of BidsThời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu 
Time Interval betwen Bid Invitation and Bid Submission Khoảng thời   gian giữa mời thầu (bán hồ sơ mời  thầu) và nộp hồ sơ dự thầu
Time-Based ConstractHợp đồng tính theo thời gian 
Terminnation of ConstractChấm dứt hợp đồng 
Terms of Reference (TOR)Điều khoản tham chiếu 
Terms and Methods of PaymentĐiều kiện và cách thanh toán (hợp đồng) 
Inland Transportation CostsChi phí vận chuyển trong nước 
Turnkey ContractsHợp đồng chìa khoá trao tay 
Two-Envelope BiddingPhương thức đấu thầu 2 túi hồ sơ 
Two-Stage BiddingPhương thức đấu thầu 2 giai đoạn 
Transfer of knowledgeChuyển giao kiến thức 
Type and Size of ContractsLoại và quy mô hợp đồng 
Type of AssignmentCác loại hình công việc tư vấn 
Type of ConsultantCác loại công ty tư vấn

Bình luận

0 Nhận xét