Đồ án cầu dầm Super T - UTC UTC2

1. Cầu dầm super T căng trước - UTC UTC2

 DOWNLOAD
PA 1 : Cầu dầm super T căng trước 3 nhịp liên tục nhiệt 3x37m
PA 2 : Cầu dầm thép liên hợp nhịp giản đơn 3x38.65
Mặt cắt ngang 4.0x2+2x1.5+2x0.5 . 6 dầm
Khổ thông thuyền : 6.5x25 m

2. Cầu dầm super T căng trước - UTC UTC2


 DOWNLOAD

3. Cầu dầm Super T căng trước- UTC UTC2


 DOWNLOAD
PA 1 : Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 52.5+75+52.5 Hộp đơn, vách xiên
PA 2 : Cầu dầm super T căng trước 5x36 m 
PA 3 : Cầu dàn thép nhịp giản đơn 60+60+60
Mặt cắt ngang 8+2x1+2x0.25 . 
Khổ thông thuyền : sông cấp 5

4. Cầu dầm T căng sau- UTC UTC2


 DOWNLOAD
PA 1 : Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 42+60+42 Hộp đơn, vách xiên
PA 2 : Cầu dầm T căng sau 5x29 m 
PA 3 : Cầu dầm T căng sau 7x21.5 m
Mặt cắt ngang 10+2x1.25+2x0.3 . 
Khổ thông thuyền : sông cấp 5

5. Cầu dầm super T căng trước- UTC UTC2


 DOWNLOAD
PA 1 : Nhịp dẫn Cầu dầm super T căng trước 40 m
PA 2 : Nhịp dẫn Cầu dầm i căng trước 33 m
Mặt cắt ngang 7x2+2x1.2+2x0.3 . 8 dầm
Khổ thông thuyền : 7x50 m

6. Cầu dầm super T căng trước- UTC UTC2


 DOWNLOAD
PA 1 : Cầu dầm Thép liên hợp bản BTCT 5x34 m
PA 2 : Cầu dầm super T căng trước 5x34 m
Mặt cắt ngang 7.5+2x1.4+2x0.25 . 5 dầm
Khổ thông thuyền : 3.5x25 m

7. Cầu dầm super T căng trước- UTC UTC2


 DOWNLOAD
PA 1 : Cầu dầm super T căng trước 38 m
PA 2 : Cầu dầm thép liên hợp bản btct nhịp giản đơn 
Mặt cắt ngang 11.25x2+1+2x0.5 . 11 dầm
Khổ thông thuyền : 

8. Cầu dầm super T căng trước- UTC UTC2


 DOWNLOAD
PA 1 : Cầu dầm super T căng trước 3x30 m
PA 2 : Cầu dầm thép liên hợp bản btct nhịp giản đơn 
Mặt cắt ngang 14+2x1.2+2x0.3 . 8 dầm
Khổ thông thuyền : 3.5x25 m

9. Cầu dầm super T căng trước- UTC UTC2


 DOWNLOAD
PA 1 : Cầu dầm super T căng trước 3x24.5+33+34.4+33+3x24.5 m
PA 2 : Cầu dầm thép liên hợp bản btct nhịp giản đơn 
Mặt cắt ngang 10.75++2x0.5 . 5 dầm
Khổ thông thuyền : 3.5x25 m

10. Cầu dầm super T căng trước- UTC UTC2


 DOWNLOAD
PA 1 : Cầu dầm super T căng trước 5x35 m
PA 2 : Cầu dầm thép liên hợp bản btct nhịp giản đơn 
Mặt cắt ngang 8+1.5x2+2x0.3 . 6 dầm
Khổ thông thuyền : 3.5x25 m

11. Cầu dầm super T căng sau- UTC UTC2


 DOWNLOAD
PA 1 : Cầu dầm super T căng trước 3x35 m
PA 2 : Cầu dầm thép liên hợp bản btct nhịp giản đơn 
Mặt cắt ngang 7.5+1.5x2+2x0.25 . 5 dầm
Khổ thông thuyền : 3.5x25 m


12 Cầu dầm super T căng trước- UTC UTC2


 DOWNLOAD
PA 1 : Cầu dầm super T căng trước 3x35.2 m
PA 2 : Cầu dầm thép liên hợp bản btct nhịp giản đơn 3x35.2 
Mặt cắt ngang 7+1.5x2+2x0.25 . 6 dầm
Khổ thông thuyền : 3.5x25 m


13. Cầu dầm super T căng trước- UTC UTC2


 DOWNLOAD
PA 1 : Cầu dầm super T căng trước 3x33 m
PA 2 : Cầu dầm thép liên hợp bản btct nhịp giản đơn 3x33 
Mặt cắt ngang 7x2+1.5x2+2x0.3 . 9 dầm
Khổ thông thuyền : 3.5x25 m 

14. Đồ án tốt nghiệp khoa cầu đường- UTC UTC2 

– Thiết kế cầu Super T 3×40 và cầu dây văng 99.5 + 210 + 99.5m Super t3x40m.
DOWNLOAD


Bình luận

0 Nhận xét