Tài liệu tự học Tekla Structures

Nội dung bài giảng

tu hoc tekla

Bài 1 - Cuộc cách mạng về BIM & Tekla Structures ..........................................................12

1. Cuộc cách mạng về BIM.......................................................................................13
a. Vẽ thủ công ..........................................................................................................13
b. Thiết kế 2D với sự trợ giúp của máy tính (2D CAD)..........................................13
c. 3D CAD – Mô hình 3 chiều ...................................................................................14
d. Mô hình tham số................................................................................................14
e. Phần mềm BIM đầu tiên....................................................................................15
2. BIM là gì ...............................................................................................................16
3. Sự phối hợp và quản lý thông tin..........................................................................16
4. Công nghệ BIM.....................................................................................................17
5. Tại sao BIM?.........................................................................................................17
6. BIM không phải ở mọi nơi.....................................................................................17
7. Phần mềm Tekla Structures BIM..........................................................................18
8. Một giải pháp phần mềm, nhiều modun và tiêu chuẩn khác nhau........................18
9. Các lợi ích chính...................................................................................................19
10. Các tính năng chính..............................................................................................19
11. Khởi động phần mềm Tekla..................................................................................21
12. Mở mô hình Tekla Structures ...............................................................................24
a. Bài tập ..................................................................................................................24
13. Thanh công cụ Tekla Structures...........................................................................25
a. Di chuyển thanh công cụ ......................................................................................25
b. Di chuyển mô hình.............................................................................................25
c. Xoay mô hình........................................................................................................25
d. Bài tập ...............................................................................................................26
14. Hệ thống tọa độ ....................................................................................................26
a. Ký hiệu tọa độ địa phương ...................................................................................26
b. Ký hiệu tọa độ toàn cầu.....................................................................................26
c. Bài tập ..................................................................................................................26
15. Lựa chọn đối tượng..............................................................................................26
a. Bật, tắt chế độ làm nổi bật đối tượng....................................................................27
b. Lựa chọn đối tượng đơn lẻ................................................................................27
c. Lựa chọn nhiều đối tượng ....................................................................................27
Tekla Structures Khóa căn bản
d. Bài tập ...............................................................................................................28
16. Các thao tác với khung nhìn.................................................................................28
a. Lựa chọn một phần đại diện .................................................................................28
b. Bài tập ...............................................................................................................30
c. Danh sách khung nhìn..........................................................................................30
d. Sắp xếp khung nhìn...........................................................................................31
e. Bài tập ...............................................................................................................32
f. Chuyển đổi giữa 3D và mặt phẳng khung nhìn ....................................................32
g. Bài tập ..................................................................................................................32
h. Tạo một mặt phẳng cắt......................................................................................33
i. Bài tập ..................................................................................................................33
j. Bài tập ..................................................................................................................34
k. Ẩn phần được chọn..............................................................................................34
l. Bài tập ..................................................................................................................35
m. Bài tập ...............................................................................................................35
n. Hiển thị phần được chọn...................................................................................35
o. Bài tập ...............................................................................................................36
p. Bài tập ...............................................................................................................36
q. Bay qua mô hình ...............................................................................................36
r. Bài tập ..................................................................................................................37
17. Xem thông tin cơ bản ...........................................................................................38
a. Tìm hiểu mô hình..................................................................................................38
b. Xem các đối tượng trong mô hình.....................................................................38
c. Bài tập .................................................................................................................38
d. Bảng khối lượng................................................................................................38
e. Bài tập ...............................................................................................................39
18. Sử dụng lệnh ........................................................................................................39
a. Nhắc lại lệnh.........................................................................................................39
b. Kết thúc lệnh .....................................................................................................39
c. Xóa bỏ một lệnh....................................................................................................39
d. Làm lại một lệnh ................................................................................................39

Bài 2– Mô Hình Cơ Bản 1..................................................................................................40

1. Tạo một mô hình mới ...........................................................................................41
Tekla Structures Khóa căn bản
2. Lưới......................................................................................................................41
a. Bài tập ..................................................................................................................42
a. Các thuộc tính của lưới ........................................................................................43
a. Bài tập ..................................................................................................................44
b. Các khung nhìn theo đường lưới ......................................................................45
a. Bài tập ..................................................................................................................46
3. Móng.....................................................................................................................47
a. Tạo một móng.......................................................................................................47
a. Bài tập ..................................................................................................................47
b. Thay đổi một móng............................................................................................47
a. Bài tập ..................................................................................................................48
4. Cột thép ................................................................................................................49
a. Tạo một cột thép...................................................................................................49
b. Thuộc tính cột thép............................................................................................50
c. Bài tập ..................................................................................................................51
5. Dầm thép ..............................................................................................................52
a. Tạo dầm thép........................................................................................................52
b. Thuộc tính dầm thép..........................................................................................53
c. Bài tập ..................................................................................................................54
6. Sao chép đối tượng..............................................................................................54
a. Bài tập ..................................................................................................................55
7. Đối xứng đối tượng...............................................................................................56
a. Bài tập ..................................................................................................................57
8. Xoay đối tượng quanh trục z ................................................................................57
a. Bài tập ..................................................................................................................58
9. Dầm thép liên tục..................................................................................................59
a. Tạo một dầm thép liên tục ....................................................................................59
b. Bài tập ...............................................................................................................60

Bài 3-A – Căn bản về mô hình hóa 2.................................................................................61

1. Nút tùy chọn..........................................................................................................62
2. Tùy chỉnh truy bắt điểm ........................................................................................62
a. Truy bắt chính.......................................................................................................63
b. Các tùy chọn truy bắt.........................................................................................64
Tekla Structures Khóa căn bản
3. Component ...........................................................................................................64
a. Khái niệm Component ..........................................................................................64
b. Các loại Component..........................................................................................65
c. Thảo luận..............................................................................................................65
4. Hộp thoại Component...........................................................................................66
a. Định nghĩa các đối tượng và các tấm...................................................................66
b. Định nghĩa bu-lông ............................................................................................67
c. Định nghĩa mối hàn...............................................................................................68
5. Các cửa sổ Component........................................................................................68
6. Thư viện component.............................................................................................69
a. Nhóm các component trong thư viện....................................................................70
b. Bài Tập..............................................................................................................71
c. Bài tập ..................................................................................................................71
d. Bài Tập..............................................................................................................71
e. Bài tập ...............................................................................................................72
7. Explode components ............................................................................................72

Bài 3-B – Mô hình hóa căn bản 3 ......................................................................................74

8. Khu vực làm việc ..................................................................................................75
a. Định nghĩa khu vực làm việc ................................................................................75
b. Chế độ ẩn khu vực làm việc tạm thời................................................................76
9. Cửa sổ nhìn 2D ....................................................................................................76
a. Những cửa sổ căn bản.........................................................................................77
b. Tạo cửa sổ làm việc bằng 2 điểm .....................................................................78
c. Tạo mặt phẳng làm việc bằng 3 điểm...................................................................78
d. Tạo cửa sổ từ mặt phẳng làm việc....................................................................79
10. Mặt phẳng làm việc...............................................................................................79
a. Thiết lập mặt phẳng làm việc song song với một mặt phẳng khác .......................80
b. Thiết lập mặt phẳng làm việc bằng 3 điểm........................................................81
c. Tạo mặt phẳng làm việc song song với cửa sổ mặt phẳng ..................................81
d. Thiết lập mặt phẳng tại mặt phẳng phía trên của đối tượng..............................81
e. Mặt phẳng làm việc theo hệ lưới .......................................................................81
f. Thay đổi các mặt phẳng làm việc .........................................................................82
g. Khôi phục mặt phẳng làm việc ban đầu................................................................82
Tekla Structures Khóa căn bản
h. Bài tập ...............................................................................................................83
11. Các đối tượng dựng hình .....................................................................................84
a. Tạo một đường thẳng...........................................................................................84
b. Tạo một đường tròn ..........................................................................................84
c. Điểm .....................................................................................................................84
d. Tạo một điểm: ...................................................................................................85
12. Truy bắt điểm nâng cao ........................................................................................85
a. Truy bắt theo tọa độ..............................................................................................85
b. Vị trí tọa độ số ...................................................................................................86
c. Tạo điểm tham chiếu tạm thời ..............................................................................86
d. Khóa hệ trục ......................................................................................................87

Bài 4 - Căn bản về thiết kế chi tiết 1 .................................................................................88

1. Bu-Lông ................................................................................................................89
a. Tạo một nhóm bu-lông..........................................................................................89
b. Bài tập ...............................................................................................................89
c. Thuộc tính bu-lông................................................................................................89
d. Thay đổi hoặc thêm các đối tượng được liên kết bu-lông .................................92
e. Bài tập ...............................................................................................................93
2. Lỗ bu-lông.............................................................................................................94
a. Tạo đường kính lỗ bu-lông ...................................................................................94
3. Mối hàn – đường hàn ...........................................................................................94
a. Tạo mối hàn giữa hai đối tượng ...........................................................................94
b. Tạo một đường hàn dạng polygon ....................................................................95
c. Thuộc tính mối hàn...............................................................................................95
d. Exercise.............................................................................................................98
4. Cốt thép ................................................................................................................98
a. Nhóm cốt thép ......................................................................................................98
b. Tạo một nhóm cốt thép......................................................................................99
c. Khu vực phân bố ................................................................................................100
d. Định nghĩa loại thép.........................................................................................101
e. Phân bố cốt thép .............................................................................................101
f. Bỏ qua các thanh cốt thép ..................................................................................103
g. Định nghĩa móc cho cốt thép ..............................................................................104
Tekla Structures Khóa căn bản
h. Định nghĩa lớp bê tông bảo vệ cho cốt thép....................................................105
i. Loại nhóm cốt thép .............................................................................................106
j. Bài tập ................................................................................................................107

Bài 5 – Căn bản về thiết kế chi tiết 2 &Đánh số...............................................................109

1. Tách và kết hợp các đối tượng...........................................................................110
a. Tách các đối tượng.............................................................................................110
b. Kết hợp các đối tượng.....................................................................................110
2. Cắt một đối tượng...............................................................................................111
a. Cắt......................................................................................................................111
b. Cắt bằng đường thẳng (Line cut) ....................................................................112
c. Cắt bằng một đa giác..........................................................................................112
d. Cắt bằng một đối tượng khác..........................................................................113
3. Tấm thép ............................................................................................................113
a. Tạo một tấm thép................................................................................................113
b. Thêm một góc vào tấm thép............................................................................114
c. Vát góc ...............................................................................................................114
4. Làm việc với cốt thép..........................................................................................115
a. Gắn cốt thép vào đối tượng................................................................................115
b. Chỉnh sửa cốt thép ..........................................................................................116
c. Tách nhóm cốt thép............................................................................................116
d. Nhóm cốt thép .................................................................................................117
e. Thêm các điểm vào cốt thép ...........................................................................117
f. Bỏ các điểm của cốt thép ...................................................................................118
g. Chia nhóm cốt thép.............................................................................................118
h. Chia các thanh cốt thép trong một nhóm.........................................................118
i. Kết hợp 2 thanh cốt thép hoặc nhóm cốt thép thành 1 .......................................118
j. Hiệu lực của hình dạng cốt thép.........................................................................119
k. Các loại uốn cốt thép..........................................................................................119
l. Bài tập ................................................................................................................119
5. Đánh số cơ bản ..................................................................................................119
a. Đánh số là gì.......................................................................................................119
b. Đối tượng đánh số...........................................................................................119
c. Đánh theo chuỗi số.............................................................................................120
Tekla Structures Khóa căn bản
d. Bài tập .............................................................................................................121

Bài 6 – Cơ bản về bản vẽ 1 .............................................................................................122

1. Các tính năng chính của bản vẽ .........................................................................123
2. Các loại bản vẽ...................................................................................................123
Bản vẽ General Arrangement (GA)...........................................................................123
a. Bản vẽ Cast Unit.................................................................................................127
c. Bản vẽ Assembly ..................................................................................................128
d. Bản vẽ chi tiết .......................................................................................................129
e. Bản vẽ Multi..........................................................................................................131
3. Tìm kiếm và cách mở bản vẽ..............................................................................132
a. Mở hộp thoại Drawing List..................................................................................133
b. Các thông tin hiển thị trong Drawing List.........................................................133
c. Chỉnh sửa nội dung trong Drawing List...............................................................134
d. Chọn bản vẽ trong danh sách bản vẽ..............................................................134
e. Kiểm tra các chi tiết có trong bản vẽ................................................................135

Bài 7 – Căn bản về bản vẽ 2............................................................................................136

1. Đổi tên bản vẽ.....................................................................................................137
2. Tạo tiêu đề cho bản vẽ .......................................................................................137
3. Thêm các view nhìn trong bản vẽ.......................................................................138
a. Thêm một view nhìn chi tiết ................................................................................138
b. Tạo mặt cắt ngang...........................................................................................138
c. Tạo mặt cắt ngang dạng cong ............................................................................139
d. Tạo thêm view nhìn cho các chi tiết.................................................................139
e. Tạo view nhìn cho toàn bộ mô hình.................................................................139
f. Tạo view nhìn của một khu vực trong mô hình...................................................140
g. Tạo view nhìn của một khu vực được chọn trong bản vẽ...................................140
h. Thêm view của những chi tiết single part trong bản vẽ Assembly...................140
i. Sao chép view bản vẽ đến một bản vẽ khác .....................................................140
j. Di chuyển view đến bản vẽ khác : ......................................................................141
k. Liên kết view nhìn từ bản vẽ khác ......................................................................141
4. Thay đổi các khung nhìn bản vẽ......................................................................141
a. Thay đổi kích thước các khung nhìn...................................................................141
b. Thay đổi kích thước đường bao của view .......................................................142
Tekla Structures Khóa căn bản
c. Di chuyển khung view bản vẽ .............................................................................142
d. Căn lề khung nhìn ...........................................................................................143
e. Xoay view bản vẽ ............................................................................................143
5. Thêm các đường kích thước ..............................................................................143
a. Thêm kích thước thủ công :................................................................................143
b. Thêm kích thước cốt thép được định nghĩa trước...........................................146
c. Tạo đường kích thước cho nhóm cốt thép .........................................................147
6. Chỉnh sửa kích thước .........................................................................................147
7. Tạo ghi chú liên đới cho các đối tượng ..............................................................148
a. Thêm thuộc tính Part Mark .................................................................................148
b. Thêm ghi chú liên đới......................................................................................148
c. Biểu tượng thay đổi ............................................................................................149
8. Ghi chú độc lập...................................................................................................150
a. Thêm dòng văn bản............................................................................................150
b. Tạo một liên kết đến một tập tin văn bản.........................................................150
d. Thêm các liên kết ............................................................................................151
e. Tạo liên kết đến tập tin dwg và dxf ..................................................................152
9. Hệ lưới trong bản vẽ...........................................................................................152
a. Chỉnh sửa thuộc tính hệ lưới và đường lưới ......................................................152
b. Di chuyển nhãn mác của lưới trục...................................................................153
c. Ẩn hệ lưới trục....................................................................................................153
10. Ba cấp độ chỉnh sửa của bản vẽ ........................................................................153
a. Cấp độ bản vẽ : ..................................................................................................153
b. Cấp độ View....................................................................................................154
c. Cấp độ đối tượng................................................................................................155
2. Bố trí bản vẽ .......................................................................................................155
a. Bố trí bảng biểu ..................................................................................................156
b. Kích thước bản vẽ...........................................................................................157

Bài 8 – Phối hợp ..............................................................................................................159

1. Kết hợp 2 mô hình trong Tekla Structures..........................................................160
b. Bài thực hành ..................................................................................................160
2. Chế độ nhiều người dùng...................................................................................160
a. Thông tin chung về chế độ nhiều người dùng ....................................................161
Tekla Structures Khóa căn bản
© 2014 HSD VIET NAM CO.,LTD. Version 1.0 10
b. Tổng quan về hệ thống nhiều người dùng ......................................................161
c. Làm việc trong chế độ nhiều người dùng ...........................................................162
d. Mô hìnhhóa trong chế độ nhiều người dùng ...................................................163
e. Bản vẽ trong chế độ làm việc nhiều người dùng .............................................166
3. Tekla BIMsight....................................................................................................168
a. Tải về và cài đặt..................................................................................................168
b. Tạo mới một dự án..........................................................................................169
c. Thêm một mô hình vào trong dự án ...................................................................169
d. Di chuyển mô hình...........................................................................................169
e. Quan sát mô hình............................................................................................169
f. Cắt theo mặt phẳng ............................................................................................170
g. Phê duyệt mô hình..............................................................................................170
h. Ghi chú............................................................................................................171
i. Ghi chú ...............................................................................................................172
j. Tài liệu ................................................................................................................172
k. Bài tập ................................................................................................................173
l. Bài tập ................................................................................................................173
m. Bài tập (Không bắt buộc).................................................................................174

Bài 9 – Khả năng tương tác.............................................................................................176

1. Mô hình tham chiếu ............................................................................................177
a. Chèn một mô hình tham chiếu............................................................................177
b. Chỉnh sửa sự hiển thị của một mô hình tham chiếu ........................................178
c. Phát hiện thay đổi trong một mô hình tham chiếu...............................................178
d. Quan sát các lớp của mô hình tham chiếu ......................................................178
e. Phát hiện va chạm giữa các đối tượng trong mô hình tham chiếu và mô hình
Tekla Structures........................................................................................................179
f. Chuyển đổi các đối tượng IFC............................................................................179
g. Bài tập ................................................................................................................179
2. Import và export..................................................................................................180
a. Import file DWG / DXF........................................................................................180
b. Bài tập .............................................................................................................182
c. Xuất file DWG / DXF...........................................................................................182
d. Export file 3D DGN..........................................................................................183
e. Xuất file BVBS.................................................................................................183
Tekla Structures Khóa căn bản
f. Xuất dữ liệu DSTV..............................................................................................184
g. CIS và CIMSteel .................................................................................................184
h. Bài tập .............................................................................................................187
3. Các phần mềm phân tích và thiết kế ..................................................................187
a. Căn bản ..............................................................................................................188
b. Kết nối trực tiếp với phần mềm phân tích thiết kế ...........................................189
c. Robot..................................................................................................................189
d. SAP2000 .........................................................................................................190
e. STAAD.Pro......................................................................................................190
f. ISM .....................................................................................................................190

Bài 10 – Thảo luận mở & Bài thi chứng chỉ .....................................................................192

Phụ lục – Bài tập bổ sung................................................................................................193
1. Bài tập 1 .............................................................................................................194
2. Bài tập 2 .............................................................................................................195
3. Bài tập 3 .............................................................................................................196
4. Bài tập 4 .............................................................................................................197
5. Bài tập 5 .............................................................................................................198
6. Bài tập 6 .............................................................................................................199

Các bạn có thể tải về tài liệu tại đây

Xem video học Tekla Tại đây

Bình luận

0 Nhận xét