Biên bản, hồ sơ nghiệm thu nền đường

BIÊN BẢN
NGHIỆM THU HOÀN THÀNH BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG,GIAI ĐOẠN THI CÔNG
Tên dự án: Dự án Đầu tư xây dựng cầu Năm Căn (Tỉnh Cà Mau) thuộc dự án đường Hồ Chí Minh               
Gói thầu 4A - XD đường dẫn đầu cầu phía Năm Căn Km8+500.00-:-Km+9+021.52 và thiết kế BVTC
Hạng mục công trình: Đào san đấtLý trình:  Km8+500.00 -:- Km8+630.00


I. Thành phần tham gia nghiệm thu:


-  Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty Q.C.IÔng: Isidoro F.Valdes Hernadez
Chức vụ: Kỹ sư thường trú.

Ông: Lưu Văn Hưng

Chức vụ: Tư vấn giám sát.
-  Đại diện Đơn vị thi công: Công ty TNHH Thiên Tân


Ông: Nguyễn Tiến Tùng

Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trường.
II. Thời gian nghiệm thu:- Bắt đầu:  8h30, ngày 01 tháng 09 năm 2012


- Kết thúc: 10h30, ngày 01 tháng 09 năm 2012

- Tại: Công trường gói thầu 4A - Dự án đầu tư xây dựng cầu Năm Căn
III. Kết quả kiểm tra:1. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu.


- Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng giữa Tư vấn giám sát hiện trường và Đơn vị thi công.
- Hồ sơ TKBVTC được Chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận.
- Quy chuẩn, Tiêu chuẩn XD được chấp thuận của dự án.

- Chỉ dẫn kỹ thuật thi công gói thầu số 4A.


- Nhật ký thi công.- Biên bản nghiệm thu nội bộ của nhà thầu.


2. Chất lượng xây dựng bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng:
- Hạng mục Đào san đất nền đường thi công đảm bảo đúng theo thiết kế BVTC được duyệt, đạt yêu cầu (về cao độ, kích thước hình học và chất lượng công trình)
3. Các ý kiến khác:
…………….……………………………………………………………………………………
4.Ýkiến của Tư vấn giám sát:


…………….……………………………………………………………………………………
IV. Kết luận:
…………….……………………………………………………………………………………
ĐƠN VỊ THI CÔNG

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Nguyễn Tiến Tùng

Isidoro F.Valdes Hernadez

Bình luận

0 Nhận xét