Tổng hợp các lệnh và phím tắt cơ bản trong ETABS

Bất cứ phần mềm nào thì chúng ta cũng cần có hệ thống phím tắt để thao tác nhanh hơn, dễ nhớ, từ đó đạt hiệu quả hơn trong công việc.

Tổng hợp các lệnh và phím tắt cơ bản trong ETABS

Bảng tổng hợp phím tắt ETABS sau đây hi vọng giúp mọi người thao tác với phần mềm ETABS đạt hiệu quả cao hơn trong công việc. Dưới đây là danh sách các phím tắt mặc định trong ETABS.
[ads-post]

File Menu
File > New Model� Ctrl+N
File > Open� Ctrl+O
File > Close� Ctrl+Shift+E
File > Save Ctrl+S
File > Save As� Ctrl+Shift+S
File > Print Graphics� Ctrl+P
File > Comments and Log� Ctrl+Shift+C
File > Show Input/Output Text Files� Ctrl+Shift+F
File > Exit Alt+F4
File > Capture Picture > Entire Screen� Ctrl+Shift+5
File > Capture Picture > Main Window� Ctrl+Shift+6
File > Capture Picture > Current Window w/ Titlebar� Ctrl+Shift+7
File > Capture Picture > Current Window w/o Titlebar� Ctrl+Shift+8
File > Capture Picture > Current Window as Enhanced Metafile� Ctrl+Shift+9
Edit Menu
Edit > Undo Ctrl+Z
Edit > Redo Ctrl+Y
Edit > Cut Ctrl+X
Edit > Copy Ctrl+C
Edit > Paste Ctrl+V
Edit > Delete Delete
Edit > Replicate Ctrl+R
Edit > Align Joints/Frames/Edges� Ctrl+Shift+M
Edit > Move Joints/Frames/Shells� Ctrl+M


View Menu
View > Set 3D View� Ctrl+Shift+F3
View > Set Plan View� Ctrl+Shift+F1
View > Set Elevation View� Ctrl+Shift+F2
View > Set Display Options� Ctrl+W
View > Rubber Band Zoom F2
View > Restore Full View F3
View > Zoom In One Step Shift+F2
View > Zoom Out One Step Shift+F3
View > Pan F10
View > Set Grid System Visibility� Ctrl+D
View > Show Selected Objects Only Ctrl+Shift+J
View > Show All Objects Ctrl+Shift+A
View > Refresh Window Ctrl+Shift+W
View > Refresh View Ctrl+Shift+V
Select Menu
Select > Invert Selection Ctrl+K
Select > Get Previous Selection Ctrl+J
Select > Clear Selection Ctrl+Q
Select > Select > Poly Ctrl+Shift+O
Select > Select > Intersecting Poly Ctrl+Shift+P
Select > Select > Intersecting Line Ctrl+Shift+L
Select > Select > Groups� Ctrl+G
Select > Select > All Ctrl+A

Bình luận

0 Nhận xét