Bảng tính tiêu chuẩn nước ngoài cho xây dựng


Tên Kích thước
AnchorageToConcrete.xls 764 kB
AnchorageToMasonry.xls 265 kB
BasePlate.xls 573 kB
BeamConnection.xls 201 kB
BeamWithTorsion.xls 390 kB
BendingPostAtTopWall.xls 155 kB
BoltsConnection.xls 319 kB
BoundarySpringGenerator.xls 151 kB
CircularColumn.xls 409 kB
CircularColumn.xlsx 275 kB
CombinedFooting.xls 468 kB
CompositeFloorBeam.xls 676 kB
CompositeMember.xls 231 kB
ConcreteBeam.xls 290 kB
ConcreteColumn.xls 771 kB
ConcreteColumn.xlsx 437 kB
ConcretePile.xls 776 kB
ConcreteRetainingWall.xls 862 kB
ConventionalSlabOnGrade.xls 226 kB
Corbel.xls 151 kB
CouplingBeam.xls 158 kB
DeepBeam.xls 123 kB
DeepFooting.xls 300 kB
DevelopmentSpliceConcrete.xls 444 kB
DevelopmentSpliceMasonry.xls 392 kB
EBF-IBC.xls 871 kB
EBF-UBC.xls 866 kB
Elevator-DSA-OSHPD.xls 340 kB
ExcelLocksmithDemo.xls 99.0 kB
Flagpole.xls 48.5 kB
Flex Pavement Design.xls 66.5 kB
FlexibleDiaphragmOpening.xls 205 kB
FloorDeck.xls 160 kB
Friction.xls 108 kB
FTG-for-DSA-OSHPD.xls 814 kB
GirderAtWall.xls 991 kB
GradeBeam.xls 273 kB
Guardrail.xls 449 kB
HorizontalBendingWall.xls 218 kB
JoistGirder.xls 332 kB
MasonryBeam.xls 293 kB
MasonryBearingWall.xls 757 kB
MasonryColumn.xls 529 kB
MasonryRetainingWall.xls 410 kB
MasonryShearWall-ACI530.xls 728 kB
MasonryShearWall-UBC.xls 730 kB
MechanicalUnitAnchorage.xls 603 kB
MetalStuds.xls 601 kB
OCBF-IBC.xls 329 kB
OCBF-UBC.xls 582 kB
OMRF-IBC.xls 525 kB
OMRF-UBC.xls 528 kB
PAD.xls 136 kB
PlainConcreteFooting.xls 377 kB
PrestressedMember.xls 450 kB
properties from SPT.ngt 330 kB
PT-ConcreteFloor.xls 607 kB
PT-SlabOnGround.xls 229 kB
Punching.xls 183 kB
RestrainedRetainingWall.xls 453 kB
RetainingWall-DSA-OSHPD.xls 416 kB
RoofDeck.xls 421 kB
SCBF-IBC.xls 608 kB
SCBF-UBC.xls 600 kB
Seismic-IBC2000.xls 4.1 MB
Seismic-IBC2003.xls 4.1 MB
Seismic-UBC.xls 526 kB
ShearWall-CBC.xls 408 kB
ShearWall-IBC.xls 371 kB
Sign.xls 693 kB
Slab.xls 44.5 kB
SMRF-ACI.xls 1018 kB
SteelJoists.xls 949 kB
TiltupPanel.xls 316 kB
Tinh lun.xls 770 kB
WallFooting.xls 217 kB
WallLateralForce-IBC.xls 348 kB
WallLateralForce-UBC.xls 184 kB
WebTaperedGirder.xls 797 kB
WeldConnection.xls 394 kB
WF-Opening.xls 181 kB
Wind-ASCE7-02.xls 941 kB
Wind-ASCE7-98.xls 551 kB
Wind-UBC.xls 158 kB

bang tinh tieu chuan nuoc ngoai cho cau duong

Tải về
Pass: diendancauduong.com

Bình luận

0 Nhận xét