Đề cương: Xây dựng nền đường ô tô và sân bay

Đề cương: Xây dựng nền đường ô tô và sân bay

A- CÂU HỎI PHẦN NỀN SÂN BAY

1- Các số liệu phục vụ cho công tác thi công ? ( so sánh với công tác này ở xây dựng đường ô tô)?
2- Sử dụng các loại máy phục vụ thi công nền SB-Liên hệ với XD nền đường ô tô?
3- Công tác chuẩn bị thi công nền SB? ( so sánh với công tác này ở xây dựng đường ô tô).
4- Nguyên tắc và phương án thi công nền đường đắp SB ? ( so sánh với công tác này ở xây dựng đường ô tô)?
5- Nguyên tắc và phương án thi công nền đường đào SB ? ( so sánh với công tác này ở xây dựng đường ô tô)?
6- Nguyên tắc và những vấn đề cần chú ý khi lu lèn nền đường SB?
7- Đăc điểm chung về xây dựng nền đường sân bay? Phân biệt với xây dựng nền đường ô tô?
8- Nguyên tắc và phương án thi công nền SB ?
9- Công tác kiểm tra nghiệm thu nền đường SB?


B- CÂU HỎI PHẦN NỀN Ô TÔ

1- Yêu cầu kỹ thuật đối với công tác thi công nền đường ô tô?
2- Công tác lên khuôn đường?
3- Công tác khôi phục cọc và định phạm vi thi công?
4- Các phương án thi công nền đường đắp ?
5- Các phương án thi công nền đường đào ?
6- Xử lý nền đất trước khi đắp? Tại sao phải xử lý?
7- Nguyên tắc đắp nền đường bằng đất?[ads-post]
8- Thế nào là độ chặt tiêu chuẩn, độ chặt yêu cầu, hệ số đầm nén K, cách xác định độ chặt tiêu chuẩn?
9- Phương pháp xác định độ chặt, độ ẩm của đất sau khi thi công?
10- Kỹ thuật lu lèn đất?
11- Mục đích và bản chất của công tác đầm nén đất nền đường?
12- Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đầm nén đất nền đường?
13- Các phương pháp đầm nén đất nền đường?


14- Nguyên tắc chọn máy và sử dụng máy thi công nền đường?
15- Máy ủi có thể thực hiện những công việc gì?
16- Máy ủi và máy san sử dụng như thế nào khi thi công?
17- Các phương pháp đào đắp nền đường bằng máy ủi?
18- Máy đào có thể thực hiện những công việc gì?
19- Các phương pháp gây nổ?
20- Tác động nổ pha với môi trường xung quanh và phân loai nổ phá?
21- Các phương pháp nổ phá? Trình bày kỹ một phương pháp nổ phá ?
22- Quy định về an toàn khi thi công nổ phá?
23- Các phương pháp xử lý nền đường trên đất yếu?
24- Nhiệm vụ, yêu cầu và đặc điểm việc xây dựng nền đường nâng cấp cải tạo?
25- Trình tự thi công một cống địa hình?
26- Công tác kiểm tra nghiệm thu nền đường ô tô?
27- Công tác hoàn thiện nền đường sau khi thi công ?