ĐỀ CƯƠNG: Xây dựng mặt đường ô tô - UTC - UTC2


Mục lục
CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM VỀ MẶT ĐƯỜNG Ô TÔ. 2
I ) Khái niệm,cấu tạo, vai trò của từng tầng, lớp trong kết cấu mặt đường?. 2
2) Các nguyên tắc sử dụng và bố trí vật liệu trong KC mặt đường?. 4
3. Phân loại kết cấu mặt đường?. 6
4) Biện pháp thoát nước móng, mặt đường?. 7
CHƯƠNG II: CÔNG TÁC ĐẦM NÉN TRONG XÂY DỰNG MẶT ĐƯỜNG. 8
1) Mục đích công tác đầm nén? Tại sao lại phải lu lèn nhiều lần? Lu từ lu nhẹ -> nặng? và. 8
2) Lựa chọn các phương tiện đầm nén mặt đường?. 9
3) Trình bày các thông số lu lèn?. 10
4) Các chú ý khi thiết kế sơ đồ lu?. 12[ads-post]
CHƯƠNG III: MẶT ĐƯỜNG CẤP THẤP. 13
1) Mặt đường cấp phối tự nhiên?. 13
2) Mặt đường đá dăm?. 16
CHƯƠNG V: MẶT ĐƯỜNG NHỰA.. 19
1) Khái niệm, ưu nhược điểm, phân loại, cấu tạo, nguyên lý hình thành cường độ, yêu cầu vật liệu, trình tự thi công; các bước kiểm tra, nghiệm thu và những chú ý khi thi công lớp mặt đường LÁNG NHỰA?. 19
2) Khái niệm, ưu nhược điểm, phân loại, cấu tạo, nguyên lý hình thành cường độ, yêu cầu vật 24
liệu, trình tự thi công; các bước kiểm tra, nghiệm thu và những chú ý khi thi công lớp mặt 24
đường THẤM NHẬP NHỰA?. 24
3) Khái niệm, ưu nhược điểm, phân loại, cấu tạo, nguyên lý hình thành cường độ, yêu cầu vật 27
liệu, trình tự thi công; các bước kiểm tra, nghiệm thu và những chú ý khi thi công lớp mặt 27
đường BÊ TÔNG NHỰA?. 27
CHƯƠNG VI: MẶT ĐƯỜNG CPDD VÀ CPDD GIA CỐ XM.. 34
1) Khái niệm, ưu nhược điểm, phân loại, cấu tạo, nguyên lý hình thành cường độ, yêu cầu vật 34
liệu, trình tự thi công; các bước kiểm tra, nghiệm thu và những chú ý khi thi công lớp mặt 34
đường CPDD?. 34
2) Phân biệt CPDD loại 1 & CPDD loại 2?. 39
3) Khái niệm, ưu nhược điểm, phân loại, cấu tạo, nguyên lý hình thành cường độ, yêu cầu vật liệu, trình tự thi công; các bước kiểm tra, nghiệm thu và những chú ý khi thi công lớp mặt đường CPDD gia cố XM?. 40
CHƯƠNG VII: MẶT ĐƯỜNG BTXM. 
1) Khái niệm, ưu nhược điểm, phân loại, cấu tạo, nguyên lý hình thành cường độ, yêu cầu vật liệu, trình tự thi công; các bước kiểm tra, nghiệm thu và những chú ý khi thi công lớp mặt đường BTXM?. 43