Ebook Hướng dẫn thiết kế Cầu bê tông cốt thép (TCVN 11823:2017)

Ebook Cầu bê tông cốt thép được biên soạn theo Tiêu chuẩn thiết kế cầu TCVN 11823:2017. Nội dung tài liệu gồm có 9 chương, trình bày từ tổng quan về cấu tạo các bộ phận trên kết cấu nhịp cầu và các quy định tiêu chuẩn chung, đến các phân tích chi tiết về thiết kế như tính toán nội lực cho các bộ phận kết cấu, các kiểm toán cần thiết cho kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép thường và dự ứng lực.
Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:
Quyết định 3859/QĐ-BKHCN 
TCVN 11823-1:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 1:  Yêu cầu chung
TCVN 11823-2:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 2: Tổng thể và đặc điểm vị trí
TCVN 11823-3:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 3: Tải trọng và hệ số tải trọng
TCVN 11823-4:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 4: Phân tích và đánh giá kết cấu
TCVN 11823-5:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 5: Kết cấu bê tông
TCVN 11823-6:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 6: Kết cấu thép
TCVN 11823-9:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 9: Mặt cầu và hệ mặt cầu
TCVN 11823-10:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 10: Nền móng
TCVN 11823-11:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 11: Mố, trụ và tường chắn
TCVN 11823-12:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 12: Kết cấu vùi và áo hầm
TCVN 11823-13:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 13: Lan can
TCVN 11823-14:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 14: Khe co giãn và gối cầu
Quyết định 3879QĐ-BKHCN
TCVN 12134: 2017 Nông nghiệp hữu cơ – Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận


Từ khóa: utc2 tài liệu, utc2 training, thư viện utc2, thuvienutc2, utc2, utctraining, Ebook Cầu bê tông cốt thép, Cầu bê tông cốt thép, Thiết kế Cầu bê tông cốt thép, TCVN 11823:2017, Thiết kế bản mặt cầu, Thiết kế dầm ngang