Template Civil 3d TCVN

bản vẽ mẫu Template là bản vẽ định dạng .DWT gồm các mẫu biểu Việt Nam cho các dự án giao thông, nạo vét, hạ tầng kỹ thuật, thủy điện trên nền AutoCAD Civil 3D


Template được tùy biến các mẫu, nhãn Việt Nam cho các đối tượng sau:
+ Điểm (Cogo Point):
+ Đường Feature Line:
+ Lô đất (Parcel)
+ Mái dốc (Grading)
+ Bề mặt (Surface)
+ Tim tuyến đường (Alignment)
+ Trắc dọc (Profile View) và mặt cắt trắc dọc (Profile) cho dự án giao thông, thoát nước, nạo vét
+ Trắc ngang điển hình (Assembly)
+ Cọc (Sample Line)
+ Trắc ngang (Section View) và mặt cắt trắc ngang (Section)
+ Bảng khối lượng trên trắc ngang và bảng tổng hợp khối lượng
+ Bình đồ (Corridor)
+ Hố ga (Structure)
+ Cống thoát nước (Pipe)
+ Khung in (View Frame)
+ Đường cắt (Match Line)