Xây dựng lại bề mặt tuyến đường trong civil 3d - Rebuild corridor

Mỗi khi  chỉnh sửa lại mặt cắt cắt ngang (Assembly) trong Civil 3D, để cho các trắc ngang đã xuất thay đổi theo bắt buộc phải Xây dựng lại bề mặt tuyến ( Rebuild corridor).
  • Rebuild corridor - Xây dựng lại bề mặt đang chọn
  • Rebuild all corridor - Xây dựng lại tất cả bề mặt 
Xây dựng lại bề mặt tuyến đường trong civil 3d


Bình luận

0 Nhận xét