Tính toán thành phần bê tông xi măng -VLXD

Thiết kế thành phần bê tông là tìm ra tỷ lệ hợp lý các loại nguyên vật liệunước, xi măng, cát, đá hoặc sỏi cho 1m3 bê tông sao cho đạt các chỉ tiêu kỹ thuật và kinh tế.


Thành phần của bêtông được biểu thi bằng khối lượng các loại vật liệu
dùng trong 1mvà kinh tế.

Thành phần của bêtông được biểu thi bằng khối lượng các loại vật liệu
dùng trong 1m
3 bê tông hay bằng tỷ lệ về khối lượng (hoặc thể tích) trên một
đơn vị khối lượng (hoặc thể tích) xi măng.
Để tính toán được thành phần của bê tông phải dựa vào một số điều kiện
như :
Cường độ bê tông yêu cầu (mác bê tông): Thông thường người ta lấy cường
độ chịu nén của bê tông sau 28 ngày dưỡng hộ làm cường độ yêu cầu.
Tính chất của công trình: Phải biết được công trình làm việc trong môi
trường nào, trên khô hay dưới nước, có ở trong môi trường xâm thực mạnh
không?
Đặc điểm của kết cấu công trình: Kết cấu có cốt thép hay không có cốt
thép, cốt thép dày hay thưa, biết tiết diện của công trình rộng hay hẹp... Mục
đích là để lựa chọn độ dẻo của hỗn hợp bê tông và độ lớn của đá (sỏi) cho hợp
lý.
Điều kiện nguyên vật liệu : Như mác và loại xi măng, loại cát, đá dăm hay
sỏi và các chỉ tiêu cơ lý của chúng.
Điều kiện thi công: Thi công bằng cơ giới hay thủ công. 

Để thiết kế cấp phối bê tông có thể thực hiện bằng nhiều phương pháp như
phương pháp của Ban môi trường Anh, phương pháp của Viện bê tông Mỹ song
phương pháp Bolomey-Skramtaev của Viện bê tông và bê tông cốt thép Nga là
phương pháp đã được sử dụng phổ biến ở Việt Nam và một số nước.
Trong nội dung giáo trình sẽ trình bày cách thiết kế thành phần bê tông trên
cơ sở của phương pháp Bolomey-Skramtaev có tính đến những điều kiện thích
hợp của Viêt Nam.
Nguyên tắc của phương phápPhương pháp của Bolomey-Skramtaev là phương pháp tính toán lý thuyết
kết hợp với việc tiến hành kiểm tra bằng thực nghiệm dựa trên cơ sở lý thuyết
"thể tích tuyệt đối“ có nghĩa là tổng thể tích tuyệt đối (hoàn toàn đặc) của vật
liệu trong 1m
3 bê tông bằng 1000 (lít):&nbsp

[ads-post]


Từ khóa: utc2 tài liệu, utc2 training, thư viện utc2, thuvienutc2, utc2, utctraining