Các hàm cơ bản trong Excel

Đây là tài liệu giới thiệu các hàm cơ bản trong excel giúp bạn có thể tự thực hành trên máy tính. Cũng như các chương trình bảng tính Lotus 1-2-3, Quattro Pro… bảng tính của Excel cũng bao gồm nhiều ô được tạo bởi các dòng và cột. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Hàm trong excel, Tin học văn phòng, Hàm cơ bản, Cấu trúc hàm, Quy ước của hàm, Khai báo môi trường, Các hàm cơ bản trong Excel, hàm EExxcel thông dụng


I. ĐỊNH NGHĨA HÀM
Hàm là một thành phần của dữ liệu loại công thức và được xem là những công thức
được xây dựng sẵn nhằm thực hiện các công việc tính toán phức tạp.
Dạng thức tổng quát: <TÊN HÀM> (Tham số 1, Tham số 2,...)
Trong đó: <TÊN HÀM> là tên qui ước của hàm, không phân biệt chữ hoa hay thường
Các tham số: Đặt cách nhau bởi dấu "," hoặc ";" tuỳ theo khai báo trong Control Panel
(xem phần khai báo môi trường - chương II)
Cách nhập hàm: Chọn một trong các cách:
- C1: Chọn lệnh Insert - Function
- C2: Ấn nút Insert Function trên thanh công cụ
- C3: Gõ trực tiếp từ bàn phím
II. CÁC HÀM THÔNG DỤNG
1. Nhóm Hàm xử lý số:
a. Hàm ABS:
- Cú pháp: ABS(n)
- Công dụng: Trả về giá trị tuyệt đối của số n
- Ví dụ: ABS(-5) ® 5
b. Hàm SQRT:
- Cú pháp: SQRT(n)
Tag: utc2 tài liệu, utc2 tailieu, utc2tailieu, utc2 tl, utc, đề thi utc, utc2 confestion, utc2 tai lieu, autocad, đồ án cầu, đồ án đường, đồ án xây dựng, utctraining, tài liệu xây dựng, midas civil, rm bridge, fb pier, naviswork, plaxis, thuvienutc2, thuviensoutc2, phần mềm xây dựng, download autocad