Thiết kế cầu thép


THIẾT KẾ DẦM THÉP.
TÍNH TOÁN NỘI LỰC DẦM CHỦ

DOWNLOAD

I.Số liệu ban đầu:
I.1.Các số liệu thiết kế:
-Chiều dài nhịp : L=28 m.
-Khổ cầu           : K=8+2.1,5 m.
-Tải trọng          : Hoạt tải HL93, tải trọng người 3KN/m².
-Dầm thép liên hợp với bản bêtông cốt thép.
I.2.Nội dung thiết kế:
-Tính toán nội lực dầm chủ và duyệt tiết diện.
-Tính neo liên kết.
-Tính toán vị trí cắt bớt bản biên.
-Tính toán mối nối dầm chủ.
-Tính toán các liên kết trong tiết diện dầm chủ.
I.3.Tiêu chuẩn áp dụng:
-Tiêu chuẩn áp dụng trong thiết kế cầu thép là tiêu chuẩn 22TCN272-05.
II.Tính toán nội lực dầm chủ:
II.1.Chọn các bộ phận cầu và các thông số tính toán:
II.1.1.Chọn mặt cắt ngang cầu:
-Đối với cầu dầm thép liên hợp với bản bêtông cốt thép thì các yếu tố của mặt cắt ngang cầu có liên quan đến nhau: số lượng dầm, khoảng cách dầm là những yếu tố có liên quan mật thiết với nhau, theo kinh nghiệm cho thấy rằng việc bố trí khoảng cách dầm lớn, số lượng dầm chủ ít thì kinh tế hơn so với việc ta bố trí nhiều dầm chủ.
-Từ khuyến cáo đó ta chọn mặt cắt ngang của cầu như hình 1.2.1
Hình 1.2.1: Mặt cắt ngang cầu.

Tag: utc2 tài liệu, utc2 tailieu, utc2tailieu, utc2 tl, utc, đề thi utc, utc2 confestion, utc2 tai lieu, autocad, đồ án cầu, đồ án đường, đồ án xây dựng, utctraining, tài liệu xây dựng