Tổng hợp đồ án cầu dầm super T, dầm T, dầm I, dây văng, dây võng, ống thép nhồi bê tông

Hình ảnh có liên quan
10. Cầu dây văng dầm cứng
 DOWNLOAD
PA 1 : Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 3x33+55+80+55+3x33 Hộp đơn, vách xiên.
PA 2 : Cầu dầm thép liên hợp nhịp liên tục 3x33+56+80+56+3x33
PA 3 : Cầu dây văng 2x33+58+122+58+2x33 dầm cứng dạng khung không có bản đáy
Mặt cắt ngang 4.5x2+2x0.25+2x1.05+2x0.25 . 
Khổ thông thuyền : 9x60 m
 11. Cầu dầm thép liên hợp nhịp giản đơn
 DOWNLOAD
PA 1 : Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 2x33+56+80+56+2x33 Hộp đơn, vách xiên
PA 2 : Cầu dầm thép liên hợp nhịp giản đơn 9x28 
PA 3 : Cầu dây văng 3 nhịp 61+125+61
Mặt cắt ngang 8+2x1.5+2x0.3 . 
Khổ thông thuyền :
12. Cầu dầm super T căng trước
 
DOWNLOAD

PA 1 : Cầu dầm super T căng trước 3 nhịp liên tục nhiệt 3x37m
PA 2 : Cầu dầm thép liên hợp nhịp giản đơn 3x38.65
Mặt cắt ngang 4.0x2+2x1.5+2x0.5 . 6 dầm
Khổ thông thuyền : 6.5x25 m

13. Cầu dầm super T căng trước
 
DOWNLOAD


14. Cầu vòm ống thép nhồi bê tông đường xe chạy dưới
 
DOWNLOAD

PA 1 : Cầu vòm ống thép nhồi bê tông nhịp 2x29+90+2x29 m
PA 2 : Cầu đúc hẫng 59+90+59
Mặt cắt ngang 14+2x1.2+2x0.55 
Khổ thông thuyền : 9x60 m

15. Cầu vòm ống thép nhồi bê tông đường xe chạy giữa
 
DOWNLOAD

PA 1 : Cầu vòm ống thép nhồi bê tông nhịp 33+36+96+36+33 m
Mặt cắt ngang 25 m
Khổ thông thuyền : 9x60 m

16. Cầu vòm ống thép nhồi bê tông
 
DOWNLOAD


17. Cầu dầm Super T căng trước
 
DOWNLOAD

PA 1 : Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 52.5+75+52.5 Hộp đơn, vách xiên
PA 2 : Cầu dầm super T căng trước 5x36 m 
PA 3 : Cầu dàn thép nhịp giản đơn 60+60+60
Mặt cắt ngang 8+2x1+2x0.25 . 
Khổ thông thuyền : sông cấp 5

18. Cầu dầm T căng sau
 
DOWNLOAD

PA 1 : Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 42+60+42 Hộp đơn, vách xiên
PA 2 : Cầu dầm T căng sau 5x29 m 
PA 3 : Cầu dầm T căng sau 7x21.5 m
Mặt cắt ngang 10+2x1.25+2x0.3 . 
Khổ thông thuyền : sông cấp 5


20. Cầu dầm super T căng trước
 
DOWNLOAD

PA 1 : Nhịp dẫn Cầu dầm super T căng trước 40 m
PA 2 : Nhịp dẫn Cầu dầm i căng trước 33 m
Mặt cắt ngang 7x2+2x1.2+2x0.3 . 8 dầm
Khổ thông thuyền : 7x50 m
21. Cầu dầm super T căng trước
 
DOWNLOAD

PA 1 : Cầu dầm Thép liên hợp bản BTCT 5x34 m
PA 2 : Cầu dầm super T căng trước 5x34 m
Mặt cắt ngang 7.5+2x1.4+2x0.25 . 5 dầm
Khổ thông thuyền : 3.5x25 m

22. Cầu dầm super T căng trước
 
DOWNLOAD

PA 1 : Cầu dầm super T căng trước 38 m
PA 2 : Cầu dầm thép liên hợp bản btct nhịp giản đơn 
Mặt cắt ngang 11.25x2+1+2x0.5 . 11 dầm
Khổ thông thuyền : 

23. Cầu dầm super T căng trước
 
DOWNLOAD

PA 1 : Cầu dầm super T căng trước 3x30 m
PA 2 : Cầu dầm thép liên hợp bản btct nhịp giản đơn 
Mặt cắt ngang 14+2x1.2+2x0.3 . 8 dầm
Khổ thông thuyền : 3.5x25 m

24. Cầu dầm super T căng trước
 
DOWNLOAD

PA 1 : Cầu dầm super T căng trước 3x24.5+33+34.4+33+3x24.5 m
PA 2 : Cầu dầm thép liên hợp bản btct nhịp giản đơn 
Mặt cắt ngang 10.75++2x0.5 . 5 dầm
Khổ thông thuyền : 3.5x25 m

25. Cầu dầm super T căng trước
 
DOWNLOAD

PA 1 : Cầu dầm super T căng trước 5x35 m
PA 2 : Cầu dầm thép liên hợp bản btct nhịp giản đơn 
Mặt cắt ngang 8+1.5x2+2x0.3 . 6 dầm
Khổ thông thuyền : 3.5x25 m

26. Cầu dầm super T căng sau
 
DOWNLOAD

PA 1 : Cầu dầm super T căng trước 3x35 m
PA 2 : Cầu dầm thép liên hợp bản btct nhịp giản đơn 
Mặt cắt ngang 7.5+1.5x2+2x0.25 . 5 dầm
Khổ thông thuyền : 3.5x25 m

27. Cầu dầm I căng sau
 
DOWNLOAD

PA 1 : Cầu dầm I căng sau 5x30.8 m
PA 2 : Cầu dầm thép liên hợp bản btct nhịp giản đơn 5x30.8 
Mặt cắt ngang 7x2+2.25x2+2x0.3+2x0.45+0.5 . 5 dầm (2 cầu đặt sát nhau, cách nhau 5 cm)
Khổ thông thuyền : 3.5x25 m

28. Cầu dầm I căng trước

 DOWNLOAD

29. Cầu dầm super T căng sau
 
DOWNLOAD

PA 1 : Cầu dầm super T căng sau 3x40 m
PA 2 : Cầu dầm thép liên hợp bản btct nhịp giản đơn 3x40 
Mặt cắt ngang 7+1.4x2+2x0.25 . 5 dầm
Khổ thông thuyền : 3.5x25 m

30 Cầu dầm super T căng trước
 
DOWNLOAD

PA 1 : Cầu dầm super T căng trước 3x35.2 m
PA 2 : Cầu dầm thép liên hợp bản btct nhịp giản đơn 3x35.2 
Mặt cắt ngang 7+1.5x2+2x0.25 . 6 dầm
Khổ thông thuyền : 3.5x25 m

31. Cầu dầm super T căng trước
 
DOWNLOAD

PA 1 : Cầu dầm super T căng trước 3x33 m
PA 2 : Cầu dầm thép liên hợp bản btct nhịp giản đơn 3x33 
Mặt cắt ngang 7x2+1.5x2+2x0.3 . 9 dầm
Khổ thông thuyền : 3.5x25 m 


32 Cầu BTCT DƯL đúc hẫng cân bằng
 
DOWNLOAD33. Thiết kế cầu Nguyễn Văn Trỗi - Trần Thị Lý

 DOWNLOAD


34. Thiết kế cầu Bà Lớn - Cầu dầm giản đơn liên hợp BTCT.

 DOWNLOAD


35. Đồ án tốt nghiệp khoa cầu đường – Thiết kế cầu Super T 3×40 và cầu dây văng 99.5 + 210 + 99.5m Super tee 3x40m.
 DOWNLOAD36. Đồ án tốt nghiệp khoa cầu đường - Thiết kế cầu dầm liên tục BTCT ứng suất trước 56+80+56m và 2 nhịp cầu dẫn BTCT ƯST 2x33m.- Thiết kế cầu thép liên hợp bản BTCT 9 x 28m- Thiết kế cầu dây văng 3 nhịp 61+125+61m.

 DOWNLOAD


37. Đồ án tốt nghiệp khoa cầu đường : Thiết kế tính toán cầu 200m - Thiết kế cầu liên tục đúc hẫng 60+80+60m- Thiết kế cầu dây văng 46+98+46m- Thiết kế cầu dầm Super T 5x40m.

 DOWNLOAD


38. Đồ án tốt nghiệp khoa cầu đường ĐH GTVT: Thiết kế tính toán cầu dây văng.

 DOWNLOAD
Khổ cầu : 2 x 3.75 + 2 x 2.5 


39. Đồ án tốt nghiệp khoa cầu đường ĐHXD: Thiết kế tính toán cầu dây văng.

 DOWNLOAD


40. Đồ án tốt nghiệp khoa cầu đường ĐHXD: Thiết kế cầu dàn thép.

 DOWNLOAD