Đồ án cầu đúc hẫng cân bằng

Hình ảnh có liên quan
1. Cầu đúc hẫng
 
DOWNLOAD

PA 1 : Cầu đúc hẫng 5 nhịp liên tục 51+76+84+76+51
PA 2 : Cầu dàn thép 3 nhịp liên tục 2x34.5+56+88+56+2x34.5
Mặt cắt ngang 7+2x0.2+2x1.5+2x0.3 . Hộp đơn, vách đứng.
Khổ thông thuyền : 9x60 m
2. Cầu đúc hẫng
 
DOWNLOAD

PA 1 : Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 2x33+54+78+54+2x33
PA 2 : Cầu vòm ống thép nhồi 3x33+99+3x33
Mặt cắt ngang 7.5+2x1.5+2x0.25 . Hộp đơn, vách đứng.
Khổ thông thuyền : 7x50 m
[ads-post] 3. Cầu đúc hẫng
 
DOWNLOAD

PA 1 : Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 3x33+68.5+95+68.5+3x33
PA 2 : Cầu vòm ống thép nhồi 5x33+90+5x33
Mặt cắt ngang 7.65x2+2x1.0+2x0.25 . Hộp đôi, vách xiên.
Khổ thông thuyền : 12x75 m

4. Cầu đúc hẫng
 
DOWNLOAD

PA 1 : Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 40+45.5+70+45.5+40
PA 2 : Cầu vòm ống thép nhồi 2x40+80+2x40
Mặt cắt ngang 5.5x2+2x1.3+2x0.3 . Hộp đôi, vách xiên.
Khổ thông thuyền : 7x50 m

5. Cầu đúc hẫng
 
DOWNLOAD

PA 1 : Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 3x33.6+50+78+50+3x33.6
PA 2 : Cầu liên tục đúc trên đà giáo di động MSS 3x45+60+3x45
Mặt cắt ngang 7+2x1.5+2x0.25 . Hộp đơn, vách đứng.
Khổ thông thuyền : 7x50 m

6. Cầu đúc hẫng
 
DOWNLOAD

PA 1 : Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 40+80+120+80+40
PA 2 : Cầu extradose 90+180+90
PA 3 : Cầu dây văng 87+182+87
Mặt cắt ngang 5.5x2+2x0.5 . Hộp đơn, vách xiên.
Khổ thông thuyền : 7x50 m

một vài đồ án về cầu đúc hẫng : (ĐH GTVT TP HCM)


7.  DOWNLOAD

8.  DOWNLOAD

9.  DOWNLOAD