Một số bảng tính kết cấu BTCT, dầm BTCT cho sinh viên

1.Đặc trưng hình học dầm hộp - TEDI english2.Dầm I, L=15m3.Dầm bản dự ứng lực kéo trước, L=20m Tedi4.Dầm chữ T căng sau 32,4m5.Dầm bản DUL6.Tính nhanh khối lượng cốt thép TEDI7.Cầu bản dul kéo trước L=24m8.Tính hệ số phân bố ngang nhịp 4 dầm, pp gối đàn hồi9.Dầm super T , cầu tân đệ10.Cột nén lệch tâm mặt cắt tròn11.cầu dầm super t 38.3m cầu nhật tân12.Dầm chữ I, BTCT thường L=15m